Základem bude boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení, všestranný a vyvážený systém podpory rodin s dětmi, zdravá příjmová politika a dosažení evropských standardů v oblasti pracovněprávní ochrany zaměstnanců, nemocenského a úrazového pojištění a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vláda:

 • přezkoumá možnost využití všech dosažitelných motivačních nástrojů na podporu vstupu do legálního zaměstnání,
 • zváží vydání společných identifikačních karet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění všem plátcům,
 • ve spolupráci s orgány EU rozvine systematický boj se zneužíváním sociálních dávek a s prací na černo.

 

Sociální oblast

Vláda připraví nový systém sociální pomoci, který zajistí kvalitní a potřebám jednotlivců přizpůsobenou sociální péči a kvalitní ošetřovatelskou a zdravotní péči tak, aby lidé zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Vláda:

 • prosadí zákon o sociálních službách, založený na individuálním příspěvku na péči, který vytvoří podmínky pro posílení efektivní sítě sociálních služeb a pro rovnoprávné uplatnění neziskového sektoru v této oblasti při dodržování státem garantovaných standardů kvality, s cílem zajistit dětem, seniorům a osobám sociálně a zdravotně postiženým vysokou kvalitu života, jejich aktivizaci a začleňování do společnosti,
 • připraví zákon o hmotné nouzi a omezování sociálního vyloučení,
 • zajistí aktualizaci životního minima,
 • navrhne systém ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením,
 • zlepší podmínky pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením, které budou mít zájem o pracovní a sociální integraci.

 

Reforma penzijního systému

Vláda zachová základní jistoty občanů, a proto bude modernizovat současné solidární sociální zabezpečení.

Vláda:

 • přijme konsensuální reformní opatření zajišťující dlouhodobou funkčnost, finanční stabilitu a únosnost jednotlivých systémů sociálního zabezpečení,
 • předloží reformu důchodového systému, jehož základem bude i nadále všeobecné, jednotné, průběžně financované důchodové pojištění garantované státem, založené na mezigenerační a příjmové solidaritě s vyšší závislostí výše důchodu na předchozích výdělcích a zaplaceném pojistném,
 • bude valorizovat již přiznané důchody tak, aby se i současní důchodci podíleli na růstu bohatství společnosti,
 • připraví vytvoření účtu státních důchodových rezerv pro realizaci důchodové reformy,
 • podpoří další rozvoj soukromých kapitálových forem dobrovolného penzijního připojištění tak, aby se stalo plně funkční součástí důchodového systému, s prvky zaměstnaneckého penzijního připojištění,
 • připraví nový zákon o nemocenském pojištění zabraňující zneužívání tohoto systému, který zajistí nemocenské dávky na dostatečné úrovni.

 

Výhody rodinám s dětmi

Vláda:

 • vytvoří takové sociálně ekonomické podmínky, které umožní mužům i ženám dobře skloubit péči o děti s uplatněním na trhu práce, včetně využití netradičních forem práce k péči o děti a lepšího využití mateřských škol i pro mladší děti,
 • prosadí návrhy na společné zdanění manželů s dětmi a zavedení daňového zvýhodnění na vyživované dítě v rámci koncepce "Národního programu podpory rodinám s dětmi",
 • bude pokračovat v dalším daňovém zvýhodnění rodin s dětmi,
 • zjednoduší a restrukturalizuje systém státní sociální podpory, v jehož rámci posoudí konstrukci přídavku na dítě,
 • prosadí novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí s cílem zlepšit podmínky pro formy náhradní rodinné péče umožňující dítěti vyrůstat v prostředí co nejbližším rodinnému prostředí, včetně pěstounské péče,
 • umožní v novém zákoně o nemocenském pojištění čerpání peněžité pomoci v mateřství otcům,
 • zavede příspěvek na školní potřeby pro děti při zápisu do 1. třídy - 1000 Kč,
 • prosadí novomanželské půjčky na pořízení bydlení a vybavení bytu mladým rodinám,
 • prosadí bezplatný pobyt dětí ve věku nad 5 let v mateřských školách,
 • bude pomáhat krajům a obcím při jejich všestranné podpoře rodinám s dětmi při zajištění zdraví a bezpečnosti dětí, jejich dopravě do škol, v poradenství týkajícím se výchovy i partnerských a rodinných vztahů,
 • bude prosazovat, aby rodinná politika napomáhala větší dostupnosti vzdělávání, zahrnovala ochranu dětí před sociálními patologiemi i pomoc v krizových situacích a přispívala k sociálnímu začlenění rodin s dětmi a bránila jejich propadu do chudoby.

 

Postupné otvírání trhu s bydlením

Základním cílem v bytové politice je vytvoření předpokladu, aby každá domácnost mohla na bytovém trhu najít a udržet finančně dostupné bydlení v odpovídající kvalitě. Vláda bude hledat koncepční řešení v oblasti nájemného z bytů, které odstraní současné napětí v nájemním sektoru, bude vycházet z nezávislého šetření aktuální situace a vytvoří předpoklady pro postupné otevření trhu s bydlením.

Vláda bude podporovat:

 • bydlení mladých rodin a domácností s nižšími příjmy novým programem státní podpory výstavby bytů na neziskovém principu,
 • bytová družstva při výstavbě nových družstevních bytů pro své členy,
 • obce při výstavbě obecních nájemních bytů se sociálním určením,
 • neziskové bydlení s využitím úrokové dotace poskytované k bankovním úvěrům,
 • výstavbu bytů pro všechny znevýhodněné osoby, např. osoby zdravotně postižené. Vláda připraví právní úpravu, která účinněji pomůže vlastníkům při správě a údržbě společných částí domů. Vláda bude také aktivněji stimulovat vlastníky bytového fondu při opravách a modernizaci bytových domů.

 

Spoluúčast pacientů se nezvýší

Vláda:

 • bude prosazovat moderní zdravotní politiku založenou na efektivitě, finanční stabilitě, dostupnosti a kvalitě zdravotní péče a na důstojném zacházení s pacientem, realizovanou v síti zařízení veřejného zdravotnictví, financované především z prostředků veřejného zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů,
 • bude vycházet z toho, že zdraví není kategorií výlučně medicínskou, ale široce humánní, a proto podpoří realizaci programu "Zdraví pro všechny v 21. století", čímž bude posílena prevence s jejím prokazatelně pozitivním účinkem na zlepšení zdravotního stavu populace,
 • připraví a zahájí realizaci reformy systému zdravotní péče podle koncepce zdravotní péče, již připraví s přihlédnutím ke koncepci medicínských oborů, a jež projde celospolečenskou diskusí.
 • předloží návrh zákona o zdravotní péči, zákona o zdravotnickém zařízení jako veřejnoprávní instituci, organizované v síti veřejného zdravotnictví a zákona financování zdravotnictví,
 • bude dbát o celkovou bilanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění bez zvýšení spoluúčasti občanů na péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bez zvýšení procentní sazby povinného zdravotního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli, a nepřipustí zúžení stávajícího věcného rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 • bude v lékové politice sledovat dostupnost kvalitních účinných a bezpečných léčiv všem, kteří je potřebují, a podpoří stabilizaci cen léčiv a výši úhrad za ně a v oblasti definovaných zdravotnických prostředků zajistí jejich dostupnost, kvalitu a bezpečnost.

 

Zůstane princip bezplatného školství

Vláda se zavazuje zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště:

 • s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podporovat co nejširší účast dětí na předškolním vzdělávání,
 • vytvářet lepší podmínky k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných a postižených žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol,
 • rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání včetně vysokoškolského pro děti z méně podnětného sociálního prostředí,
 • vytvářet srovnatelné podmínky pro vzdělávání na druhém stupni základní školy se vzděláváním v nižších ročnících víceletého gymnázia,
 • zajišťovat rovné šance pro vzdělání příslušníků jednotlivých etnických skupin,
 • podporovat vzdělávání v uměleckých a jazykových školách jako nedílné a nepostradatelné součásti vzdělávacího systému.

Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.

Vláda bude prosazovat bezpečné prostředí ve školách. Ponižování, zastrašování, nezvládnutá agresivita (šikana), projevy rasismu a xenofobie musí být soustavně vytlačovány ze škol obdobně jako další sociálně patologické jevy. Vláda se zavazuje vytvořit a posílit instituce, které poskytnou v tomto úsilí školám i rodičům dostatečnou metodickou a odbornou podporu.

Vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro práci pedagogů v souladu se současným úsilím OECD a Evropské unie, a to včetně podmínek platových. Rozhodující roli v tom sehraje zvláště implementace zákona o pedagogických pracovnících a podpora reformy jak postgraduálního, tak dalšího vzdělávání učitelů, jejímž cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání učitelů, za jehož kvalitu bude sdílet odpovědnost stát a vysoké školy.

Vláda se zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu a ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a evropského prostoru výzkumu a vývoje a následně i konkurenceschopnosti v oblasti ekonomické.

zkráceno, mezititulky Právo