Politik by měl podle veřejnosti odstoupit nejen v souvislosti s prokázanou trestnou činností související s výkonem jeho funkce (97 procent), ale také v situaci, kdy je z takovéto trestné činnosti pouze obviněn (95 procent), případně pokud prokazatelně spáchal jakýkoliv trestný čin (94 procent) nebo byl z jeho spáchání obviněn (92 procent).

Je patrné, že veřejnost u politiků příliš nerozlišuje status obviněného a odsouzeného a řídí se presumpcí viny.

Falešní akademici jsou trnem v oku

Nesmlouvavě lidé hledí rovněž na neoprávněné užívání akademického titulu, jež je důvodem pro odstoupení pro 91 procent dotázaných. Jen nepatrně shovívavější jsou lidé k politikům, kteří jsou veřejně spojováni s trestnou činnosti. Odejít by měli podle 89 procent dotázaných.

Důvodem pro odchod z politiky by měla být rovněž úmyslná lež, nevyjasněné majetkové poměry, zavinění závažné dopravní nehody či opilecká výtržnost. Nadpoloviční většina lidí nemá pochopení ani pro politiky, kteří jsou odsouzeni za pomluvu, případně se chovají nevhodně a užívají vulgarismy.

Výčet případů, které nezavdávají důvod k odchodu z funkce je pro veřejnost nepoměrně kratší. Lidem nevadí přestupkové jednání, trestná činnost páchaná příbuzným politika ani nevěra.

 Důvody pro odstoupení z politické funkce, souhlasné odpovědi (v %)
 2011 20132015
odsouzení za trestný čin související s výkonem funkce 97
97 97
obvinění z trestného činu souvisejícího s výkonem funkce 96 95 95
odsouzení za trestný čin nesouvisející s výkonem funkce 94 94 94
obvinění z trestného činu nesouvisejícího s výkonem funkce 92 92 92
neoprávněné užívání titulu 93 91 91
veřejná spojitost s trestnou činností 91 90 89
úmyslná lež 85 80 80
nevyjasněné finance, majetek 80 81 79
zavinění vážné dopravní nehody 65 68 69
opilecká výtržnost 68 66 68
odsouzení pro pomluvu 66 68 64
nevhodné chování, vulgarismy 63 59 56
přestupek (např. rychlá jízda) 44 42 41
trestná činnost příbuzného 29 32 27
nevěra 28 23 25
zdroj: CVVM