Opravu výnosů minulých účetních období úřad práce provedl kvůli tomu, že v minulosti vykázal pohledávku v nesprávné výši 23 miliard korun místo 230 000 Kč.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„NKÚ při vyhodnocení spolehlivosti účetní závěrky dospěl k názoru, že účetní závěrka úřadu práce za rok 2013 podává – s výjimkou významných nesprávností v rozvaze a přehledu o peněžních tocích a s výjimkou přílohy účetní závěrky – věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace úřadu práce," uvedla mluvčí.

Úřad práce ČR například do přehledu o peněžních tocích zahrnoval operace, které tam nepatřily.

V příloze účetní závěrky zase úřad práce vykázal splatné závazky z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění přes 100 miliónů korun, jejich skutečná hodnota byla ale ke konci roku 2013 nulová. Rovněž nevykázal správnou hodnotu zůstatků některých účtů a v závěrce neinformoval o použitých účetních metodách.

Úřad práce se chce s obsahem zprávy NKÚ podrobně seznámit. „Přijmeme nápravná opatření včetně propracovanějšího metodického ošetření těch oblastí, ve kterých byla učiněna kontrolní zjištění,” uvedla Kateřina Sadílková, která je pověřena řízením úřadu.

„Úřad práce dále v několika případech porušil zákon o majetku ČR, například když v zahraničí neuplatnil včas pohledávky České republiky, v důsledku čehož zanikly," uvedla Málková. Kontroloři také zjistili, že úřad práce porušil rozpočtovou kázeň, když neodvedl včas do státního rozpočtu vratky přeplatků z dávek v hodnotě 14 miliónů korun.