Alespoň jeden imisní limit, bez zahrnutí přízemního ozónu, je překračován na 17,5 procenta území Česka, kde žije přes 54 procent obyvatel. Se započtením přízemního ozónu je to už 37 procent území ČR a 60 procent obyvatel.

Materiál potvrdil, že aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek patří společně s přilehlou oblastí Polska k nejvíce znečištěným evropským regionům, a to jak z hlediska rozlohy, tak dosahovaných koncentrací.

Na kvalitě ovzduší v PrazeBrně se podepisují nadlimitní koncentrace škodlivin pocházejících převážně z dopravy.

ČHMÚ: Všude všechno nezměříme

V menších sídlech se suspendované částice a benzo[a]pyren dostávají do ovzduší převážně z lokálního vytápění. „Lze předpokládat, že i v obcích, kde tyto škodliviny nejsou měřeny, mohou být jejich koncentrace zvýšené i nadlimitní,“ řekl náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

„Nejproblematičtější jsou v Evropě, stejně jako v ČR, především nadlimitní koncentrace suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu. Zejména ve velkých městech a aglomeracích jsou obyvatelé vystaveni rovněž nadlimitním koncentracím oxidu dusičitého NO2,“ uvedla zpráva ČHMÚ. V dopravně a průmyslově zatížených oblastech byly překračovány i limity kadmia a arzenu.

Emise většiny hlavních škodlivin ve sledovaném období v Evropě sice poklesly, ale podle zprávy od roku 2002 vzrostly například emise částic ze spalování paliv v komerčním sektoru a v domácnostech o sedm procent.

Ze zprávy navíc vyplývá, že v řadě evropských měst, která materiál blíže nekonkretizuje, je úroveň čistoty ovzduší víceméně stejná jako v oblastech, které jsou u nás považovány za lokality s čistým ovzduším.