Ve spolupráci s odborníky vypracovalo šablonu, kterou se mohou, ale nemusí základní školy řídit. Dítě by tak s kantorem mělo strávit asi dvacet minut. Zábavnému seznamování se školou se však meze nekladou, takže dítě by mohlo ve škole strávit až hodinu.

„Některé školy dělaly zápisy tak, že to byl pomalu tříhodinový proces výběrového řízení. A na druhé straně to vypadalo tak, že se zeptali ‚Co je to, Aničko, za barvičku?‘, ona odpověděla a byla přijata. Ve finále se tím ale dítě poškodilo, protože se zralost dítěte nezjistila,“ řekl Právu ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Doporučená metoda podle něj prověří, co je zapotřebí, ale nezatíží dítě a jeho rodiče.

Důraz se klade na tzv. motivační část zápisu. Podle doporučení se má škola prezentovat jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Pedagog by pak třeba neměl s dítětem trávit více než dvacet minut, protože taková doba podle dané metody odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte soustředit se.

Test prostřednictvím hry

„Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut,“ stojí dále v dokumentu ministerstva.

Učitel by měl úroveň znalostí a dovedností dítěte zjišťovat spíše nenuceně, například prostřednictvím rozhovoru, hry nebo při prohlídce školy. Naopak by se školy měly vyvarovat diagnostického testování, která náležejí školským poradenským zařízením, lékařům či psychologům.

Zákonný zástupce se zase může řídit Desaterem pro rodiče předškolního věku.

Co by dítě mělo splňovat
1. Být fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, samostatné v sebeobsluze
2. Být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace, orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Mít rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Být přiměřeně sociálně samostatné i sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
9. Vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě