Praha chce zóny kvůli špatnému ovzduší. "Více než 80 procent území města je dlouhodobě zasaženo alespoň v jednom parametru znečištění ovzduší nadlimitními hodnotami," píše se v materiálu, který schválili radní.

Hlavními znečišťujícími látkami, u nichž se vyskytují nadlimitní koncentrace, jsou látky frakce PM10, oxid dusičitý a polycyklické aromatické uhlovodíky reprezentované benzo(a)pyrenem. "Pokud jde o zdroje emisí, které tuto situaci způsobují, velmi podstatnou roli zde hraje automobilová doprava," uvádí se v dokumentu.

Nízkoemisní zóny
Nízkoemisní zóny lze podle zákona vyhlašovat ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech a v území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů. Současně platí, že musí existovat objízdná trasa vedoucí po komunikaci stejné nebo vyšší třídy. O zavedení zón rozhodují obce formou vyhlášky.
Do nízkoemisní zóny může vjet pouze vozidlo označené tzv. emisní plaketou. Jedná se o nálepku, která je umístěna na čelním skle vozidla. Emisní plaketa se vydává na základě plnění emisních norem EURO, příp. dle data první registrace vozidla. Vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií dle emisních parametrů. Vozidlu je přidělena emisní plaketa červené, žluté nebo zelené barvy. Vozidlům s nejhoršími emisními parametry není vydána plaketa žádná a nemohou tak vjet do žádné nízkoemisní zóny.
zdroj: ministerstvo životního prostředí

Vedení města si proto nechalo zpracovat studii, zda může zóny vůbec zavést. Odborníci se shodli, že jejich zavedení nebrání legislativní překážky. "Z legislativního hlediska je stanovení nízkoemisních zón proveditelné," uvedli. Je možné vybrat oblasti, kde lze zóny vytvořit, a přitom se výrazně nesníží plynulost dopravních proudů a nezhorší životní podmínky obyvatel v okolí objízdných tras.

Jasněji bude v dubnu

Nyní si Praha nechá vypracovat analýzu, jak a kde zóny vytvoří. Materiál by měl být hotov do 22. dubna. V jakém rozsahu budou zóny v Praze fungovat, tak zatím není jasné.

Ovzduší v hlavním městě ničí zejména automobilová doprava. Podle údajů emisní inventury z roku 2011 zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem byl v Praze podíl silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68 procent, na emisích benzenu 63 procent a na emisích benzo(a)pyrenu 71 procent. Podíl silniční dopravy na emisích látek PM10 činil 95 procent.

Ve světě jsou nízkoemisní zóny zavedeny v Rakousku, Belgii, Dánsku, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, ŠvédskuVelké Británii.