Děti jsou do pěstounské péče svěřovány vždy konkrétní osobě, což platí i v případě manželských párů – dítě je svěřeno do pěstounské péče jednoho z manželů. Až do 31. 12. 2012 poskytoval stát odměnu každému pěstounovi bez ohledu na to, zda žil v manželství či nikoli. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí však od 1. ledna 2013 stanoví, že u manželských párů náleží odměna jen jednomu z manželů, bez ohledu na to, že i druhý má soudem svěřené dítě v pěstounské péči.

Příjem domácnosti pěstounských manželských párů se tak snížil ve srovnání s příjmem nesezdaných párů. Pro lepší představu uvádí Iva Hrazdílková z kanceláře ochránce práv konkrétní modelový příklad.

„Nesezdaný pár, v němž každý z partnerů má v pěstounské péči jedno dítě, obdrží celkem 16 000 Kč. V manželském páru, v němž každý z manželů má v pěstounské péči jedno dítě, obdrží odměnu jen jeden z manželů, a to ve výši 12 000 Kč. Druhému z manželů odměna pěstouna nenáleží,“ popisuje Iva Hrazdílková.

Stát své opatření vztáhl pouze na manžele, protože není schopen identifikovat nesezdané pěstounské páry zástupce ombudsmana Stanislav Křeček

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti ve vztahu k dani z příjmu, pojistnému na sociální zabezpečení, zdravotnímu pojištění apod. Jeden z manželů, který nově odměnu pěstouna nedostává, se tak ocitá oproti nesezdaným pěstounům v horším postavení z hlediska daňových a pojistných záležitostí.

Ministerstvo by mělo věc řešit

Ačkoli není porušen antidiskriminační zákon, může jít podle zástupce ombudsmana o porušení zákazu diskriminace v Listině základních práv a svobod. Jestliže je totiž odměna pěstouna považována pro účely daňové a pojistné za příjem ze závislé činnosti, předpokládá se zřejmě, že se pěstoun věnuje péči o dítě za odměnu namísto jiné práce.

„Zákonodárce se nejspíš snažil zamezit vyplácení vyšší individuální odměny pěstounům, kteří žijí společně a o děti se starají rovněž společně. Pak je ovšem nepřípustné, že stát své opatření vztáhl pouze na manžele, protože není schopen identifikovat nesezdané pěstounské páry, které také žijí společně a také se o děti mohou společně starat,“ je přesvědčen zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, a vyzval proto ministra práce a sociálních věcí, aby se tímto problémem zabýval.