Zpochybnění paragrafu, na jehož základě desetitisíce řidičů zaplatí pokutu za překročení povolené rychlosti, by totiž mohlo přinést ještě větší bezohlednost na českých silnicích a také bezmocnost policistů provinilce potrestat. Tomu se logicky chtějí politici vyhnout.

"Znění zákona je kostrbaté, a proto je nutné ten stav napravit," přiznal na dotaz Práva místopředseda legislativní rady vlády Jaroslav Bureš. Odmítl však jeho zpochybňování s tím, že i přes kostrbatost odpovídá zdravému rozumu.

Chybu pustil Senát i prezident

Sporné znění paragrafu přestupkového zákona, které vstoupilo v platnost spolu s novým zákonem o provozu na pozemních komunikacích právě od začátku roku 2001, totiž stanoví: "Přestupku se dopustí ten, kdo jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec." Jinými slovy ten, kdo překročí rychlost třeba jen o 29, respektive 49 km/hod., by měl být beztrestný.

Bureš připustil, že takové ustanovení zůstalo v zákoně nedopatřením, neboť bylo vázáno na tzv. bodový systém, který ale nebyl schválen. Teprve nyní se znovu navrhuje v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Chybu tak přehlédli legislativci, vláda, poslanci i senátoři, včetně prezidenta, který zákon podepisoval.

Bureš ale tvrdí, že i kdyby někdo překročil rychlost jen o deset kilometrů, je to přestupek, neboť platný zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně stanoví povolené rychlosti.

"Rozhodně tu není stav, který by toleroval překročení rychlosti o méně než 30 nebo 50 km/hod., i když čisté by bylo, kdyby ustanovení pouze hovořilo o tom, že přestupkem je překročení povolené rychlosti," prohlásil vrchní vládní legislativec Bureš.

Poslanci chystají opravu

Podobně se vyjádřil i ministr dopravy Milan Šimonovský (KDUČSL), který dodal, že novela zákona o provozu na pozemních komunikacích tento stav napraví. Jeho zněním se již začali zabývat poslanci.

Ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD) také přiznal, že o tomto problému ví, podle něj však legislativci tvrdí, že policisté postupují správně. Gross nicméně dodal, že je věcí ministerstva dopravy, aby v rámci novely nejasnost vyřešilo.

Šimonovský připustil dvojí výklad zákona, avšak podle něj by v případném soudním sporu museli dostat za pravdu policisté, kteří za překročení povolené rychlosti mohou udělit několikatisícovou pokutu.

Takový názor však nesdílejí někteří právníci a soudci. Jak řekl Právu předseda senátu okresního soudu v Teplicích Miroslav Čapek, byl by ve velice těžké pozici, přestože rozhodně nefandí pirátům silnic: "Zákon je tak gumový a nepřesný, že nemohu jednoznačně říci, že by soudní spor musel skončit v neprospěch řidiče," prohlásil soudce. Takový postup nakonec připustil i Bureš, když uvedl: "Jistě by se mohl najít soudce, který by měl opačný názor než já."

Policisté však mají zcela jasno. Jak řekl Právu zástupce ředitele Služby dopravní policie policejního prezídia Vladimír Stupka, podle výkladu, kterým se řídí, je překročení rychlosti jednoznačně přestupkem, a podle toho policisté postupují.

Soudce: Je to legislativní zmetek

Stupka nemá informace o tom, že by se někdo kvůli danému přestupku soudil. Policisté podle Stupky se v těchto případech řídí jiným ustanovením přestupkového zákona, které jim - jak tvrdí - umožňuje postih. Stanoví totiž, že přestupku se dopustí každý, kdo "jiným jednáním" poruší pravidla silničního provozu. Podle Stupky překročení povolené rychlosti takovým jiným jednáním je.

Čapek naopak argumentuje: je-li rychlost jako přestupek již definována v jiné části zákona, pak se tímto jiným jednáním rozumí něco jiného - např. jízda bez bezpečnostního pásu, bez rozsvícených světel v zimě či bez zaplacení poplatku na dálnici.

"Dosavadní postup policie je umožněn účelovým výkladem zákona. Takováto úprava odporuje legislativním pravidlům, neboť zákon by měl přesně stanovit, jaký skutek je přestupkem. Je to legislativní zmetek, který zakládá určitou právní nejistotu. Umožňuje totiž nejednotný výklad, k němuž jsou v této zemi povolány pouze soudy," řekl soudce.