Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský sice vítá, že v souvislosti s aktuálními problémy Centrálního registru vozidel (CRV) ministerstvo dopravy deklarovalo připravenost poskytovat náhradu škody, ale současně upozorňuje, že majitelé vozů, kteří byli vystaveni problémům s nedostatečným fungováním registru, mohou po ministerstvu žádat také přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Zatímco u náhrady škody musí majitel vozu přesně vyčíslit, doložit a prokázat, že mu byla škoda způsobena v příčinné souvislosti s nečinností registru vozidel (např. ušlý zisk), nemajetkovou újmou je myšlen zejména zásah do osobnostní integrity (způsobení potíží, stres, dlouhodobá nejistota apod.).

„Nemajetkovou újmu není třeba prokazovat, je naopak na orgánu státní správy, aby tvrzení o nemajetkové újmě vyvrátil,“ uvádí Varvařovský.

Zadostiučinění zaplatí stát

„Jestliže žadatel o změnu údajů o vozidle předloží žádost se všemi náležitostmi a CRV neprovede zápis bezodkladně, jedná se o nesprávný úřední postup. Z pohledu občana přitom není podstatné, co průtahy či nečinnost na straně úřadu způsobilo (technické problémy, nedostatek personálu apod.). To samé platí i v případě, kdy státní správa (v tomto případě CRV) funguje způsobem, který neumožňuje ani standardní příjem žádostí. Odpovědnost za takový stav nese stát,“ dodává ombudsman.

Ochránce zaznamenal v médiích případy lidí, kteří kvůli nefunkčnosti registru nemohli odjet na dovolenou v plánovaném termínu, byli vystaveni stresu, když objížděli jednotlivá evidenční místa ve snaze najít nějaké fungující, museli si brát dovolenou kvůli opakovaným a marným pokusům o zápis do registru apod. V těchto případech lze žádat zadostiučinění, ač se obvykle nebude jednat o vysoké částky.

Lidé, kteří se rozhodnou požádat ministerstvo dopravy o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, mohou využít formulář žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách ochránce. Zde jsou rovněž k dispozici informace o tom, jak by mělo ministerstvo při vyřizování žádosti o odškodnění postupovat.