Mezi nimi byl například náčelník Generálního štábu Vlastimil Picek, bývalý náměstek a pozdější ministr obrany Martin Barták, ministr financí Miroslav Kalousek a další lidé. K dispozici měli vyšetřovatelé také kolem deseti zpráv, a to i finančních, včetně Omnipolu a Generálního štábu. Právě Omnipol celý obchod s letadly zprostředkovával.

Zatímco někteří straničtí kolegové hájí Parkanovou tím, že o obchodu rozhodla celá vláda a ministryni žádný právní předpis neukládal vyžádat si znalecký posudek s cenou obvyklou, policisté dospěli k opačnému závěru.

Posudek je nutný, tvrdí detektivové

Právě americká firma American Appraisal, která pro policii vypracovala posudek, dospěla k závěru, že letadla oproti ceně obvyklé byla předražena o 658 miliónů korun. Firma je znaleckým ústavem zapsaným v roce 1993 ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Je považována za jednu z vedoucích společností v oblasti oceňování a podnikového poradenství v ČR.

Detektivové protikorupčního útvaru opírají svá podezření o zákony o oceňování majetku a o majetku ČR, podle kterých taková povinnost existuje. Z dokumentů rovněž vyplývá, že Parkanová při předkládání materiálu k nákupu letadel do vlády tvrdila, že cena byla konzultovaná s ministerstvem financí. To ale prý upozorňovalo, že úřad nic takového nedělá.

Navíc skutečnost, že letadla byla nakoupena bez výběrového řízení na základě výjimky ze zákona, může být údajně rovněž sporná, neboť za vojenský materiál jsou považovány jen součásti strojů, nikoli letadla jako celek.

Jakými paragrafy dokumentuje policie pochybení Parkanové při nezadání znaleckého posudku?

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích - § 12 odst. 4

(4) Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu. (pozn. 17) Ve veřejném zájmu může Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů - § 2
Způsoby oceňování majetku a služeb

(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.