Kostra patřila muži náležejícímu do kultury se šňůrovou keramikou. Oproti všem zvyklostem byl ale pohřben hlavou směrem k východu, jak tato kultura pohřbívala ze zásady jen ženy.

Eneolitický člověk třetího pohlaví nalezený v Terronské na Praze 6.

Eneolitický člověk třetího pohlaví nalezený v Terronské na Praze 6.

FOTO: Česká společnost archeologická

„Je velmi nepravděpodobné, že by komunita při pohřbu prostě udělala chybu, zvláště v kultuře, která na genderovou diferenciaci pohřbů tak přísně dbala,“ uvedla archeoložka Kamila Remišová Věšínová z České společnosti archeologické.

Přeměřování transsexuála z Terronské

Přeměřování transsexuála z Terronské

FOTO: Česká společnost archeologická

Kromě toho byl navíc hrob muže vybaven předměty, které nebyly běžné pro ani jedno pohlaví. Muž měl na místě posledního odpočinku uložen pazourkový nůž a pět nádob, mezi nimi i tzv. vejčitý hrnec, který je typickým artefaktem pro ženské hroby. Naproti tomu zde chyběly předměty obvyklé pro mužské pohřby, například zbraně jako sekeromlat či bulava.

Tzv. vejčitý hrnec

Tzv. vejčitý hrnec

FOTO: Česká společnost archeologická

Archeologové nabízejí dvě vysvětlení pro ojedinělý pohřeb takového typu. Je doloženo, že změnou sexuální identity procházeli pravěcí sibiřští šamani. Lidé věřili, že šaman může objektivně vykonávat své poslání až ve chvíli, kdy přijme novou sexuální a kulturní identitu. To samé platilo i pro šamanky. Teorii, že v Terronské objevili vědci hrob posvátné osoby, však odporuje fakt, že již ve střední době kamenné se hroby šamanů vybavovaly speciálními předměty.

Hrob eneolitické ženy kultury se šňůrovou keramikou, poblíž hrobu s osobou třetího pohlaví

Hrob eneolitické ženy kultury se šňůrovou keramikou, poblíž hrobu s osobou třetího pohlaví

FOTO: Česká společnost archeologická

Nic takového ale archeologové v Terronské neobjevili, a proto se přiklánějí k názoru, že muž měl přirozenou úchylku. „Mohlo se například jednat o muže s odlišnou sexuální orientací – homosexuála nebo transsexuála,“ upřesnila Remišová Věšínová.

Žena byla na svou poslední pouť ozdobena náhrdelníkem a záušnicemi.

Žena byla na svou poslední pouť ozdobena náhrdelníkem a záušnicemi.

FOTO: Česká společnost archeologická

Kultura se šňůrovou keramikou (2800 – 2500 př.n.l.)
Kultura se šňůrovou keramikou spadá do závěrečné fáze eneolitu, tedy pozdní doby kamenné. Datuje se do období 2800 – 2500 let před naším letopočtem. Někteří badatelé považují její příslušníky za první indoevropské etnikum, její původ se hledá ve východní Evropě.
Spolu se současnou kulturou zvoncových pohárů představovala zlom ve vývoji pravěkých populací, ten se projevil zejména v sociální rovině. Z dostupného archeologického materiálu vyplývá, že šlo o populaci dobytkářskou a zemědělskou.
Základním archeologickým pramenem pro poznání zvyklostí lidu se šňůrovou keramikou jsou pohřebiště, sídliště jsou téměř neznámá. Právě striktní pravidla pohřebního ritu velmi dobře odráží sociální struktury, které se ve druhé polovině eneolitu měnily na území celé Evropy. U pohřbů převažuje kostrový ritus, zemřelí byli ukládáni ve skrčené poloze. Muži byli ukládáni na pravém boku, s hlavou směřující k západu, ženy na levém boku s hlavou k východu. Hroby byly s největší pravděpodobností překryty menšími mohylovými náspy.
Genderově specifické jsou i milodary v hrobech. Výbavu v ženských hrobech tvořily náhrdelníky z provrtaných zubů domácích zvířat (pes, koza, ovce, prase, ale výjimkou nejsou ani zuby šelem), měděné korále a spirálovité záušnice (ozdoby vlasů) či početné kruhové korálky z lastur perlorodky říční či velevruba (lastury velevruba se vyskytují i v zásobních jamách a jistě tvořily významnou součást jídelníčku zdejších obyvatel). Specificky ženskou výbavou byl i tzv. vejčitý hrnec, několik malých nádob umístěných v blízkosti hlavy, ale objevují se i pazourkové nože. Muži byli na poslední cestu vybaveni zbraněmi (různými typy sekeromlatů včetně tzv. „bulav“ – kulovitými kamennými palcáty, a pazourkovými noži), ale i několika nádobami, ve kterých zemřelý dostával jídlo a pití na cestu do světa mrtvých.
Zdroj: Česká společnost archeologická
Detail záušnice a náhrdelníku

Detail záušnice a náhrdelníku

FOTO: Česká společnost archeologická

Oválná nádoba na milodary z hrobu ženy

FOTO: Česká společnost archeologická

V hrobě muže byl nalezen sekeromlat se zachovaným klínkem.

FOTO: Česká společnost archeologická

 

Další sekeromlat nalezený v hrobě muže

FOTO: Česká společnost archeologická

Obytný dům byl zahlouben až 1,5 m pod úrovní terénu, nad zemí byla ještě srubová nebo proplétaná konstrukce a střecha. Zahloubený dům zaručoval ideální teplotu po celý rok. Zemnice se objevovaly i v mladších obdobích pravěku, žili v nich i Slované.

FOTO: Česká společnost archeologická

 

Zemnice sloužila v podstatě pouze jako ložnice. Většina aktivit i pracovních činností (výroba artefaktů, tkaní, vaření) se odehrávala v přiléhajících venkovních areálech. Tento způsob organizace prostoru je dodnes běžný u mnoha přírodních národů.

FOTO: Česká společnost archeologická

Eneolitická spižírna neboli zásobnice se schůdkem

FOTO: Česká společnost archeologická

Kůlové jamky často velice přesně ukazují tvar konstrukce přístřešku, obydlí či ohrazení, které byly z kůlů postaveny. Vypovídají mnohé o běžném životě a aktivitách pravěkých populací.

FOTO: Česká společnost archeologická

 

Zpola odhalená sloupová jáma vyložená kameny, ve které byl umístěn sloup o průměru asi 35 cm. Jeho funkci však zatím není možné interpretovat.

FOTO: Česká společnost archeologická