Volby se uskuteční v pátek 28. a v sobotu 29. května. Volební místnosti budou otevřeny - v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14.

Voleb se může zúčastnit každý občan ČR, jemuž bude alespoň v druhý den voleb, tj. v sobotu 29. května 18 let.

Hlasování proběhne ve volebních místnostech na území ČR a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Každý občan je zapsán ve stálém seznamu voličů v místě trvalého bydliště a pokud si nepožádal o voličský průkaz, nebude mu hlasování jinde umožněno. O voličský průkaz je možno požádat na místním úřadě ještě ve středu, ale jen osobně. Písemně se žádost podává nejpozději sedm dní před volbami. Žádost musela mít úředně ověřený podpis.

S průkazem, kde je napsáno jméno, adresa a datum narození, může volič přijít do kterékoliv volební místnosti v ČR, kde také obdrží sadu volebních lístků.

Lidé, kteří budou volit v zahraničí, budou vybírat z kandidátek Jihočeského kraje

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zařízení a bude tam i v době voleb, měl by být upozorněn na nutnost získání voličského průkazu.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné urny pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno.

Seznamy voličů se uzavírají ve středu 26. května 2010.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, je možné hlasovat i mimo volební místnost. Pokud o to občan požádá, přijdou za ním členové volební komise s urnou a umožní mu hlasování.

Hlasovací lístky obdrží lidé minimálně tři dny před začátkem voleb, případně ve volební místnosti.

Za plentou může na hlasovacím lístku zakroužkováním vybrat až čtyři kandidáty, kterým dává preferenční hlas. Lístek vloží do obálky, kterou obdrží ve volební místnosti. Následně se odebere k urně a odvolí.