"Z nich 56 je z Bulharska, patnáct z Kazachstánu a čtyři z Chorvatska. Vybráno bylo 41 žena a 34 muži," uvedl Hrubý. Největší počet tvoří lidé s technickými profesemi (22), dále odborníci v managementu (9) a zdravotnictví (8). "Mezi vybranými uchazeči je také šest umělců a tři vědečtí pracovníci," dodal Hrubý.

V prvním kole může být vybráno celkem 150 zahraničních odborníků. Zatím byli vybráni ti, kteří už pracují v ČR, protože mají povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Dalších 75 osob má šanci požádat o zařazení do projektu z území cílových států. Výběrová procedura se uskuteční začátkem ledna 2004.

Jdou do zkušebního období

Vybraní zájemci postoupí do druhé etapy projektu - dvou a půlletého zkušebního období, po jehož skončení budou moci požádat o trvalý pobyt v České republice. "To představuje výrazné zkrácení oproti dosavadní úpravě, která předpokládá desetileté období," uvedl Hrubý.

Po uplynutí zkušebního období provede MPSV takzvané sociální prověrky účastníků projektu: "Bude se dotazovat zaměstnavatelů, představitelů obcí a případně i dalších institucí v místě jejich bydliště, zda skutečně splnili cíle projektu, tedy, zda se v co největší míře dokázali integrovat do české společnosti. Pokud dospěje ke kladnému rozhodnutí, doporučí Ministerstvu vnitra ČR - Cizinecké a pohraniční policii, aby uvedenému účastníku projektu udělila trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě," vysvětlil Hrubý.

Administrativní pracoviště MPSV v Praze přijalo od zahájení projektu letos v červenci celkem 88 přihlášek, z nichž 65 podali občané Bulharska, 19 Kazachstánu a 4 Chorvatska. To v podstatě odráží počet cizinců z těchto zemí, kteří v ČR pracovali k 30.červnu 2003 na základě povolení k zaměstnání.

V zahraničí české zastupitelské úřady přijaly jednu přihlášku svobodné vysokoškolačky v Kazachstánu s titulem inženýr, která žádost podala souběžně se žádostí o udělení víza nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Do projektu bude zařazena, pokud jí toto vízum bude uděleno.

O projekt je zájem, ale podmínky jsou tvrdé

"Neznamená to však, že by o projekt nebyl zájem. Právě naopak. Například v Kazachstánu pracovníci ambasády v rekordním dni odpověděli na více než 500 dotazů zájemců o projekt. Také v Bulharsku a Chorvatsku vyřizují pověření konzulární úředníci desítky dotazů ať již telefonicky, písemně či při osobních návštěvách zájemců na ambasádách," zdůraznil Hrubý.

Podle něj je problém spíše v tom, že podmínky projektu jsou tvrdé: "Zejména skutečnost, že zájemci o vstup do něj si sami musejí sehnat v ČR práci a obstarat povolení k zaměstnání, jsou velice limitující. Nicméně vzhledem k tomu, že při zaměstnávání cizinců je třeba vždy přihlížet k ochraně domácích občanů na trhu práce, by případná změna v nastavení projektu mohla být přijata pouze po zevrubné diskusi všech zúčastněných institucí," dodal Hrubý.