Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) totiž nemá zákonné prostředky, jak pálení odpadu v domácnostech potrestat. Naopak malé kotle podnikatelských subjektů se kontrolují bez problémů.

„Každoročně k nám v zimě chodí prosby obyvatel, abychom pokutovali občany, kteří spalují nevyhovující palivo a obtěžují tak své okolí kouřem a zápachem. Stěžovatelé se odvolávají na to, že tito provozovatelé malých topenišť ohrožují jejich zdraví i majetek. Inspekce však nemá žádný právní nástroj, jak zkontrolovat, zda lidé, kteří mají doma kotel na tuhá paliva, nespalují špatné palivo, například odpad,“ uvedl Oldřich Janeba z ČIŽP.

Podle zákona o ochraně ovzduší je sice povinen každý provozovatel kamen, krbu, či kotle na uhlí umožnit osobám pověřeným obcí nebo Českou inspekcí životního prostředí přístup k tomuto topeništi, ale tato povinnost se nevztahuje na provozovatele topenišť umístěných v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou těch, které jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Inspekce může proto pouze nabádat, aby provozovatel malého zdroje znečištění dodržoval přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru zápachu a neobtěžoval tak své okolí.

Nulová vymahatelnost

Pokud provozovatel této žádosti nevyhoví, ČIŽP nemá podle Janeby „žádné další nástroje, jak jej přimět ke změně chování“.

Obyvatelům, kteří jsou tomuto bezohlednému jednání svých sousedů vystaveni, nezbývá, než se obrátit na obecní úřad, který může za nedodržení povinností ukládat pokuty a nápravná opatření. Ani on však nesmí překročit institut nazývající se nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Nová opatření

Nový zákon o ochraně ovzduší, který připravilo ministerstvo životního prostředí, nabízí jako řešení nutnost pravidelných kontrol domácích kotlů.

Pokud by majitel kotle odmítl vpustit do domu úředníka za účelem kontroly, musel by se prokázat protokolem o stavu užívaného kotle. Pokud by tak neučinil, okamžitě by mu byl stanoven poplatek ve stejné výši, jako kdyby kotel přísnějším normám nevyhovoval.

Návrh novely zákona o ochraně ovzduší předložil Sněmovně už Moravskoslezský kraj. Předkladatelé jsou přesvědčeni, že návrhem neporušují ústavní právo na nedotknutelnost obydlí a podle nich by úředník mohl vstoupit do bytu či domu na základě ohlášení o zahájení kontroly.

Povinnost nechat si změřit účinnost spalování a množství vypouštěných látek do ovzduší by byla platná jednou za dva roky a týkala by se kotlů na pevná paliva od výkonu 15 kilowattů a kotlů na plynná a kapalná paliva od výkonu 11 kilowattů. Jedno měření podle předkladatelů návrhu stojí kolem tisícikoruny.

Podnikatel musí inspekci vpustit

Pokud se jedná o malý spalovací zdroj s výkonem nižším než 0,2 MW, který je provozován v rámci objektu určeného k podnikání, je majitel povinen umožnit kontrolorům ČIŽP přístup k topeništi za účelem ověření zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu.

„Pokud ČIŽP shledá nějaký rozpor se zákonem na ochranu ovzduší, může uložit opatření k nápravě nebo dát pokutu ve výši 500 až 150 tisíc korun. Jde však pouze o objekt, který souvisí s podnikáním,“ uzavřel Janeba.