Poslední kapkou, na jejímž základě se ale rozhodla jednat, byly výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjistil stamiliónové rozpory v účetnictví pojišťovny ve třech uplynulých letech. "Vzhledem k tomu, že za nedostatky zjištěné kontrolou NKÚ odpovídá v rámci svých pravomocí generální ředitel VoZP, bude ministerstvo iniciovat jeho odvolání," tvrdí Součková ve stanovisku svého ministerstva k nálezu NKÚ.

Milión sem, milión tam

"Účetnictví v letech 2000 a 2002 nebylo průkazné a nedávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti," uvádí v podkladech pro jednání vlády Součková. Podle ní VoZP účtovala nesprávně pohledávky a závazky zejména u položek týkajících se zaměstnavatelů. Za rok 2000 totiž odhalilo NKÚ zkreslení ve výši přesahující 180 miliónů korun, o rok později to bylo téměř 135 miliónů a loni dokonce se údaje o pohledávkách a závazcích rozcházely bezmála o 210 miliónů korun.

Tyto chyby vznikaly podle nálezu státních kontrolorů mj. tím, že zaměstnanci v účetnictví uváděli nesprávné údaje o přeplatcích a nedoplatcích. Tak se např. stalo, že u 81 plátců byly průběžně v kontrolovaných letech vykazovány přeplatky, avšak v dokladech předaných pak kontrolorům NKÚ už byli titíž plátci zařazeni do seznamu mezi největšími dlužníky.

Nevymáhali dluhy

Státní kontroloři také odhalili velké ztráty, které způsobila pojišťovna tím, že nevymáhala dluhy od neukázněných plátců a liknavě nebo dokonce vůbec nevymáhala penále. Zaměstnanci pojišťovny tím umožnili promlčení miliónových dluhů. Podle nálezu NKÚ se tak např. dvanáct plátců z 21 kontrolovaných vyhnulo povinnosti zaplatit svůj dluh, který za roky 1993 až 1997 dosáhl 19,2 miliónu korun. O tyto peníze byly pak zkráceny příjmy fondu, z něhož je hrazena zdravotní péče.

Další miliónové ztráty způsobili zaměstnanci pojišťovny tím, že vydali platební výměry pozdě. V některých případech tak učinili až tehdy, kdy už dlužník byl v konkursu. Dvakrát úředníci dokonce vůbec svou pohledávku do konkursního řízení ani nepřihlásili. Podle NKÚ opožděně vydané platební výměry až o půldruhého roku způsobily škodu přesahující 30,6 miliónu korun.

Audity nic neodhalily

VoZP se navíc chovala jako kovář, jehož kobyla chodí bosa: revizoři odhalili, že pojišťovna sama před třemi lety neplnila svou povinnost zaměstnavatele a neplatila za své pracovníky tři měsíce zdravotní pojištění. Svůj dluh skoro za tři a půl miliónu korun doplatila pojišťovna až letos během kontroly NKÚ.

Na internetové stránce pojišťovny je od léta prohlášení, jímž předsedové samosprávných orgánů VoZP ČR Miroslav Příkopa a Josef Zobal reagovali na první informace tisku o možném odvolání Beránka kvůli problémům v hospodaření pojišťovny.

Tvrdí v něm, že výsledky hospodaření jsou každoročně prověřovány a schváleny nezávislým externím auditem. NKÚ přesto trvá na tom, že VoZP nedodržovala zákon o účetnictví a další předpisy, "čímž zpochybnila správnost svého účetnictví i předkládané výsledky svého hospodaření, zejména pak tvorbu základního fondu zdravotního pojištění", tvrdí NKÚ. "Nic na tom nemění ani skutečnost, že předložila každoročně auditorské ověření účetní uzávěrky s výrokem auditora: bez výhrad," uvádí nález kontrolorů.

O tom, že situace ve všech zdravotních pojišťovnách není zcela v pořádku, svědčí i letošní únorové usnesení vlády, kdy při příležitosti projednávání výsledků kontroly ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra vláda rozhodla, že ministerstvo zdravotnictví musí každé dva roky prověřit hospodaření všech pojišťoven, které v ČR působí. Vláda při této příležitosti také požádala zástupce státu ve správních a dozorčích orgánech pojišťoven, aby věnovali větší pozornost právě kontrole.