Ministr obrany Martin Barták, který v debatě zastupoval vládu, však tuto možnost důrazně odmítl s tím, že práva formulovaná v Listině základních práv EU zajišťují jiné zákony a smlouvy uzavřené Českou republikou. Zdůraznil, že při přípravě jednání s Evropskou unií nikdo nepřišel s výhradami, které nyní tak ostře formulovala ČSSD.

Senátor Štěch však své obavy odkázal na tvrzení slovenského premiéra Roberta Fica, že Slováci bez výjimky získali více než Češi. Upozornil také na hlasy ODS, že díky výjimce nebude Česko zatíženo zvýšenými sociálními náklady a závazky, které z Listiny práv EU vyplývají.

Barták však soudí, že ČSSD celou věc příliš zpolitizovala a zdůraznil, že čeští občané se kvůli výjimce z Lisabonu rozhodně nestanou občany druhé kategorie.

Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v Polsku a ve Spojeném království

Článek 1

 1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.
 2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.

Článek 2

Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se toto ustanovení na Polsko či Spojené království pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či Spojeného království.

(Pozn. – původní text „Polsko či Spojené království“ by se zřejmě měl upravit na „Česká republika, Polsko či Spojené království“)

Body hlavy IV Listiny
 • právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku
 • právo na kolektivní vyjednávání a akce
 • právo na přístup ke službám zaměstnanosti
 • ochrana v případě neoprávněného propuštění
 • slušné a spravedlivé pracovní podmínky
 • zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci
 • rodinný a pracovní život
 • sociální zabezpečení a sociální pomoc
 • ochrana zdraví
 • přístup ke službám obecného hospodářského zájmu
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
Článek 17 Listiny – právo na vlastnictví
 1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.
 2. Duševní vlastnictví je chráněno.