Jak Právo již dříve informovalo, vedení univerzity pověřilo etickou komisi UTB prověřením záležitosti. „Komise si vyžádala dva posudky soudních znalců s cílem posoudit podobnost habilitační a disertační práce Jaroslava Světlíka. Jeden posudek dospěl ke zjištění, že z pohledu vědeckého i pedagogického je habilitační práce vyhovující. Práce však vzájemně neporovnal,“ uvádí se v závěru etické komise, který je k dispozici na internetových stránkách UTB.

„Druhý posudek se zabýval detailním srovnáním dříve napsané disertační a následné habilitační práce. Podle jeho poznatků se obě práce shodují v celkovém zaměření, i v konkrétních obsahových složkách, které jsou převzaty doslovně či nepodstatně přeformulovány, v uvedení stejných obrázků i příloh a rovněž v obdobných závěrech práce. Velká část habilitační práce je nepůvodní a jednoznačně závislá na předloze - dříve napsané disertační práci,“ konstatuje závěr etické komise.

Za pochybení Světlíka komise označila okolnost, že svou disertační práci v habilitační necitoval, ani ji neuvedl v seznamu použité literatury.

„U odborné nebo vědecké práce, jejíž předložení je podmínkou k získání vyššího vědeckého či pedagogického titulu, je zjištění její nepůvodnosti či totožnosti její podstatné části s jinou prací podle Statutu UTB ve Zlíně neetické a takové jednání je v příkrém rozporu s dobrými mravy vědecké komunity a obecně s principy vědecké práce,“ uvedl členové etické komise Univerzity.

Jaroslav Světlík ve funkci děkana skončil v květnu, kdy se ji rozhodl neobhajovat. Ve Zlíně končí, nyní má údajně zamířit na některou vysokou školu na Slovensko.