Podle kontroly se na Hradě například špatně účtovaly některé investiční akce, za zmizelou elektroniku v celkové hodnotě přes milión korun nikdo nechtěl po odpovědných lidech náhradu, smluvní pracovníci dostali zaplaceno za to, co mohli udělat zaměstnanci v běžné pracovní době.

Největší položkou, která se v materiálech NKÚ vyskytuje, jsou budovy a pozemky v hodnotě 1,971 miliardy Kč., které Správa Pražského hradu nevedla v účetnictví. V něm chybělo i 226 položek uměleckých děl a předmětů, které nejsou kulturními památkami, a dalších 6500 položek nebylo oceněno.

Mathému nevolali

Prezidentův kancléř Jiří Weigl v pátek Právu řekl, že s většinou věcí v kontrolním závěru NKÚ souhlasí, "protože to jsou většinou nálezy, které se týkají našich předchůdců. Takže my se necítíme zasaženi jakožto špatní hospodáři."

Jeho předchůdce Ivo Mathé pro Právo reagoval, že oficiálně dokument NKÚ nedostal. Dodal, že ho ani nikdo z blízkých pracovníků prezidenta Václava Klause nepožádal například o vysvětlení. Mathé byl od dubna do konce roku 1998 zástupcem vedoucího Kanceláře prezidenta a od ledna 1999 jejím vedoucím. Ve funkci nahradil Ivana Medka. Kancléř je odpovědný prezidentovi.

Zmizelé satelity a videa bez náhrady

Podle kontroly NKÚ Správa Pražského hradu patřící pod kancelář hlavy státu nepožadovala náhradu škody na majetku ve výši 1,2 miliónu korun. Přestože šlo o elektroniku, která patřila do vybavení kanceláře a byla uvedena na osobních kartách zaměstnanců Správy. Chyběly např. dva satelity, počítač, psací stroj, dva radiotelefony a video.

Nárok na náhradu škody Správa neuplatnila ani za havárii služebního automobilu. Na odstranění škody Správa přitom v roce 2001 dala 104 413 Kč.

Přestože měla Správa poměrně široký tým zaměstnanců, zaplatila v roce 2001 externistovi 105 tisíc a další rok 211 500 Kč za to, že zpracoval návrh vnitřních norem - např. o závodním stravování či návrh systému řízení mzdových prostředků. Výsledkem byla podle NKÚ jen obecná doporučení a odkazy na obecně závazné právní předpisy.

Dalším příkladem nehospodárnosti Správy byly smlouvy na vyhledávání uchazečů na volná místa. Na základě těchto smluv vyplatila Správa v letech 2001 a 2002 přes dva milióny korun, a to za získání nabídky na obsazení čtyř pracovních míst.

Chyběly inventury

Správa dále inventurou nezjistila, že v evidenci majetku nemá sedm modelů pořízených pro výstavu Deset století architektury v hodnotě 1,7 miliónu korun, které bezplatně zapůjčila. Jediným dokladem o jejich existenci a umístění jsou "smlouvy o zápůjčce".

Kontrola také zjistila nedůsledný postup kanceláře Hradu při realizaci dvou objemově nejvýznamnějších staveb o celkových investičních nákladech asi 395 miliónů Kč, a to při rekonstrukcích objektu Ústav šlechtičen a středního a západního křídla Hradu. Nebyl např. zdokumentován propočet nákladů. Při financování dodávek byla proplácena práce a dodávky, aniž bylo řádně prokázáno jejich věcné plnění.

V letech 1998-2002 pak Správa porušila rozpočtovou kázeň a neoprávněně na jiný účel použila prostředky státního rozpočtu ve výši 9 933 802 Kč. Podle zákona "rozpočtové prostředky mohou být použity pouze k účelům, na které byly státním rozpočtem určeny".

Lánská správa pak nevedla účetnictví o uměleckých dílech a předmětech v hodnotě téměř 98 tisíc korun. Šlo o tři originály vyřezávaných dřevěných plastik, obrazy a sochu, které zdobí zámek v Lánech.

Inventura řádů probíhá až teď

Kancelář prezidenta neprováděla fyzickou inventuru u státních vyznamenání udělovaných prezidentem do roku 1990. Z toho důvodu neověřila, jestli skutečný stav tohoto hmotného majetku odpovídá stavu v účetnictví. Stav těchto zásob činil loni 6,2 miliónu korun. Kancléř Weigl k tomu Právu řekl, že "v současné době probíhá mimořádná inventarizace vyznamenání. A po ní bude o tomto majetku rozhodnuto."

Sporná provize

Správa podle kontroly NKÚ vyplatila spornou provizi 2,25 miliónu Kč na základě smlouvy o zprostředkování. Spornost dokládá podle NKÚ fakt, že smlouva byla uzavřena v červenci 2000, ale účelem této smlouvy bylo zajištění smlouvy o reklamě, kterou Správa uzavřela již v květnu 2000.

V roce 2001 Kancelář prezidenta republiky disponovala s rozpočtem 312,7 miliónu korun a v roce 2002 pak 292,7 miliónu.