Ve srovnání s prosincem 2004 se zvýšil o 10 procent počet Čechů, kteří jsou spokojeni s tím, jak jsou v zemi uplatňovány demokratické principy. Mezi spokojenými jsou častěji mladí lidé od 15 do 29 let, vysokoškoláci, dále lidé s dobrou životní úrovní.

Podle příklonu k politickým stranám si na demokracii u nás nestěžují hlavně voliči ODS. Nespokojenost naopak vyjádřilo 45 procent respondentů.

Spokojenost s fungováním demokracie (v %)
prosinec 2004 únor 2007
rozhodně spokojen 1 4
spíše spokojen 39 46
spíše nespokojen 48 34
rozhodně nespokojen 7 11
Dopočet do 100 % tvoří odpovědi "nevím". Zdroj: CVVM  

Zajímavý údaj přinesly odpovědi na otázku, zda by měl být rozpuštěn parlament a zrušeny politické strany. Na tento dotaz kladně odpovědělo 30 procent občanů, ale pouze podle dvou procent lidí je možnost, že se tak stane, velmi pravděpodobná.

Rozpuštění parlamentu a zrušení stran (v %)
prosinec 2004 únor 2007
rozhodně souhlasí 6 10
spíše souhlasí 21 20
spíše nesouhlasí 28 28
rozhodně nesouhlasí 26 24
neví 19 18
Zdroj: CVVM

Oproti minulému šetření v prosinci 2004 vzrostl z 19 na 24 procent počet lidí, kteří se domnívají, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický. Zároveň mírně ubylo těch, pro které je demokracie lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. V roce 2004 jich bylo 54 procent, nyní je to 49 procent.