Klášterní komplex cisterciáckého řádu

Cisterciácký řád byl založen v 11. století, mniši tohoto řádu se zpočátku řídili velmi přísnými pravidly a snažili se svůj život žít na rozdíl od jiných mnišských řádů té doby v prostotě a bez přepychu. Tato filozofie samozřejmě ovlivnila i podobu klášterů. Charakteristickým je pro ně především patrný vliv románského slohu a pozdní gotiky. Mniši tohoto řádu se věnovali také manuální práci, proto měli vliv také na okolní krajinu. Aby nebyli ničím rozptylováni, uchylovali se do odlehlejších míst, která byla obklopena přírodou.

Románské arkády a gotický strop

Románské arkády a gotický strop.

FOTO: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Andreas Zschorsch

Klášterní komplex v Maulbronnu

Klášterní komplex a krajina, která ho obklopuje, vděčí za svou podobu 400letému působení cisterciáckého řádu na tomto místě. Klášter se nachází mezi Stuttgartem, hlavním městem spolkové země Bádensko-Württembersko, a Heidelbergem a patří mezi nejzachovalejší klášterní komplexy na sever od Alp. Díky své původní autentické středověké podobě je od roku 1993 na exkluzivním seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Klášterní komplex z ptačí perspektivy

Klášterní komplex z ptačí perspektivy.

FOTO: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Achom Mende

Tip: V letošním roce slaví klášter 20 let od zápisu na seznam světového dědictví, 10. května 2014 se koná den otevřených dveří, klášter bude otevřen od 10.00 až do 20.00

Výjimečnost klášteru

Ačkoli některé části kláštera pocházejí již ze 12. století, klášter a jeho jednotlivé části se nacházejí až v neuvěřitelně dobrém stavu a komplex je výjimečně zachovalý. Díky tomu mohou návštěvníci prostřednictvím některých detailů nahlédnout do běžného života mnichů v období od 12. do 16. století.

Kaple kláštera

Kaple kláštera

FOTO: DZT

Dodnes jsou zde k vidění jednotlivé obytné i hospodářské budovy stejně jako věže a téměř kilometr dlouhá obranná zeď kláštera. V komplexu se zcela nenásilně snoubí vliv románského a gotického stavitelství.

V původním stavu jsou zachovány křížová chodba, jídelna a také „ráj“, krásná hala, která byla založena již roku 1220.

Počátky kláštera

Klášter byl založen ve 12. století, jeho stavba byla započata roku 1147. Již v roce 1178 zde stála třílodní bazilika, která je dodnes nejstarší částí kláštera. Budovy pocházející z 12. století nesou vliv románské architektury. Hned ve 13. století začala stavba dalších objektů – haly, křížové chodby a mnišské jídelny – pro tyto stavby je naopak charakteristický vliv nadcházejícího období – rané gotiky.

Jídelna určená mnichům

Jídelna určená mnichům.

FOTO: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württember, Julia Haseloffg

O něco málo později přibyla také nemocniční chodba, jídelna pro návštěvníky a kašna. V západní části komplexu mniši dle stávajících potřeb přistavili také další hospodářské budovy.

Pozdně gotická modernizace

Na konci 14. století a na počátku 15. století se centrum kláštera dočkalo zasloužené modernizace. Kostel dostal nový háv – vyměněna byla okna, přistaven byl klenutý strop a zdi byly vyzdobeny nástěnnými malbami. Opat Albert nechal na jižní straně kostela přistavět kapli, nemocniční prostory byly přebudovány a v klášteře vznikla také nová část pro hosty, fungující vlastně jako hostinec. V této době klášter zažil druhé období rozkvětu.

Maulbronn pod vedením Württembergerů

Rod Württembergerů, který v 16. století klášter spravoval, zde nechal v rámci reformačního hnutí v Německu založit klášterní školu. Budovy ve východní části dvora byly uzpůsobeny právě pro tyto účely. Později zde nechal vévoda Ludvík přistavět v renesančním stylu ještě lovecký zámeček, ten měl sloužit především k reprezentačním účelům. Z Maulbronnu se tak postupně stávalo centrum oblasti s charakterem maloměsta.

Středověká kašna

Středověká kašna

FOTO: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Romantická proměna v 19. století

V 19. období, v období romantismu, se rozvíjela velká záliba a zájem o umění a architekturu dřívějších dob. Proto se středověké stavby – kláštery, hrady, zříceniny – mezi nimi i klášter Maulbronn, dočkaly uznání a byly vyhlášeny národními památkami. Architekti se v té době opravdu snažili znovu oživit středověké stavby, proto také byly některé stavby či jejich části dokonale zrekonstruovány, díky tomu dnes návštěvníci mohou obdivovat kašnu nebo horní patro jídelny kláštera Maulbronn.

Křížová chodba

Křížová chodba

FOTO: DZT

Tip: Klášterní stezka – tato stezka vás zavede na návštěvu tří středověkých klášterů – vedle Maulbronnu také do Hirschau a Alpirsbachu

Okolí kláštera

Vedle kláštera Maulbronn patří k zajímavostem v okolí také místní krajina, na jejímž vývoji se cisterciáci podíleli. Prvotním a hlavním motivem založení kláštera byly samozřejmě náboženské důvody. Nicméně pro obživu mohli cisterciáci společně obhospodařovat vody, lesy, vinice, louky další pozemky.

Pohled na klášter z nádvoří

Pohled na klášter z nádvoří.

FOTO: DZT, Jochen Keute

Proto byla správa okolní krajiny nedílnou součástí klášterního života a také principem autonomní soběstačnosti. Cisterciáčtí mniši na rozdíl od jiných řádů opravdu pracovali, byli naprosto soběstační, k jejich základním pracovním činnostem patřila řemeslná výroba, zemědělství a chov dobytka. Návštěvníci zde v okolí klášterního komplexu naleznou důmyslný vodní systém, krásné vinice a také původní hospodářské dvory.