1.      Kdo je pořadatelem zájezdu

Doposud to bylo celkem jednoduché. Každý chápal, že zájezd organizuje cestovní kancelář a nikdo jiný takové právo nemá. Trochu dohadů bylo o tom, co je vlastně zájezd, ale byla to okrajová věc. Všichni tomu rozuměli. Nový občanský zákoník zavádí pojem „pořadatel zájezdu“, který může trochu mást. Kdo je tedy pořadatelem zájezdu?

Oliver´s camp. Pěší safari.

Rozhodně bude klient muset mnohem více než doposud zjišťovat, kdo je vlastně pořadatelem jeho zájezdu. Jen tak se vyhne omylu a zklamání.

FOTO: Oliver´s camp

Pořadatelem zájezdu je každý, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem (podnikatelský způsob – tj. zejména opakovaně a za účelem zisku; nezáleží na tom, jestli je či není v rejstříku jako podnikatel a jestli ten zisk má z nabídky učiněné veřejně či jiné skupině osob, např. spolek svým členům); pořadatelem je i ten, kdo zprostředkuje nebo zařídí jednotlivé služby cestovního ruchu, vyvolá-li na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost. Každý pořadatel musí plnit povinnosti vyplývající z dílu 6 Zájezd nového občanského zákona. To znamená, že když spolek nebo zprostředkující agentura nabízí zájezd nebo jejich klient má oprávněný dojem, že zájezd kupuje, má klient stejná práva, jaká zákon přisuzuje klientům cestovní kanceláře.

Jeden z krásných zážitků - výjezd na čtyřkolkách do pobřežních dun a lesa.

I když už nemusí být podepsána písemná smlouva o zájezdu, je nutné trvat na tom, aby v potvrzení o zájezdu bylo zapsáno všechno, co jste si s cestovní kanceláří dohodli. Pokud cestovní kancelář přesto bude trvat na písemné formě smlouvy, doporučujeme vyhovět.

FOTO: archiv CK Marco Polo

 2.      Smlouva o zájezdu nemusí být písemná

Možná největší změna! Doposud platilo staré dobré pořekadlo: Co je psáno, to je dáno. Vše podstatné bylo napsáno v cestovní smlouvě a vše bylo stvrzeno oběma stranami. Jak snadné pak bylo zjistit, zda cestovní kancelář poskytuje klientovi vše, co si objednal a zaplatil.

Nový zákon, na rozdíl od předchozího občanského zákoníku, nepředepisuje, že by smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva – ale název není rozhodující, rozhodující je naplnění znaků smlouvy dle zákona) musela být písemná. Stačí, když zákazník obdrží od pořadatele potvrzení o zájezdu, které obsahuje vyjmenované prvky (zhruba totéž, co zákon dosud vyžadoval od cestovní smlouvy, tedy kdo, co = jaké služby, jaké ceny, platební a stornopodmínky a způsob uplatnění reklamace). Potvrzení o zájezdu nemusí být parafováno klientem a předpokládá se, že vše, co je uvedeno v potvrzení, odsouhlasil, pokud uhradil cenu na potvrzení uvedenou. Dá se předpokládat, že tato změna může znamenat problémy. Některé cestovní kanceláře přesto trvají na tom, aby vznikala smlouva o zájezdu, zvlášť pokud jde o složité služby nebo služby na míru.

Jsou dny, kdy se na panenské pláži Rocktail Beach můžete ocitnou úplně sami.

Vady zájezduje třeba vytknout pořadateli zájezdu (cestovní kanceláři) bez zbytečného odkladu. Cestovní kancelář musí mít šanci na kontrolu a odstranění závad.

FOTO: archiv CK Marco Polo

3.      Klient musí vytknout případné vady zájezdu bez zbytečného odkladu

Nejpozději do 1 měsíce po skončení cesty musí klient vytknout vady (podle dřívějšího občanského zákoníku provést reklamaci), jinak pořadatel může uplatnit námitku promlčení. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) tedy nově nemusí klienty nezávazně žádat, aby se se závadami obraceli na zástupce CK hned na místě, to je nyní povinnost ze zákona, ledaže by tak klient objektivně učinit nemohl (např. neměl u koho vadu nahlásit, měl jinou objektivní překážku typu hospitalizace atp.). Žádný vychytralý klient (kterých je bohudíky málo, ale zato vytrvalých) si už nebude moci na lehátku sepisovat, na co si bude až po návratu stěžovat, resp. si nebude pořizovat fotografie nepořádku, který mohl být chvilkový, šlo jej odstranit – nebo ho dokonce naaranžoval sám. Cestovní kancelář samozřejmě musí eventuální závady řešit, a to ve vlastním zájmu, protože je povinna za neodstraněné závady poskytnout náhradu a v případě velmi závažných závad zaviněných cestovní kanceláří nebo jejími dodavateli, které by podstatně narušily dovolenou, i náhradu za takto vzniklou újmu. Důležité je, že musí jít o zmaření či podstatné narušení dovolené (ne služební apod. cesty) a jen narušení, za které nese cestovní kancelář odpovědnost. Takže fakt, že byl příliv nebo odliv, že v moři jsou v avizovaném množství řasy či korály, ani že právě ztroskotal tanker nebo že vám pohodu kazila přítomnost tchyně, reklamovat jako narušení dovolené nelze.

Safari v oblasi Kalama je bohaté především na pozorování slonů.

Podle nového občanského zákoníku můžete sice svůj zájezd postoupit jiné osobě, ale musíte počítat s tím, že nesete náklady s takovým postoupením spojené.

FOTO: archiv CK Marco Polo

4.      Postoupení smlouvy

Podle nového občanského zákoníku vzniká právo klienta na postoupení smlouvy. Některá média ovšem vyvolávají ve svých komentářích dojem, že je takové postoupení zdarma. Nic takového. Klient má právo smlouvu postoupit, ale musí uhradit náklady s tím spojené.

Klient může postoupit smlouvu jiné osobě, která splňuje podmínky účasti na zájezdu, ale musí to oznámit cestovní kanceláři (pořadateli zájezdu) se všemi náležitostmi (stejnými jako dosud) nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, pokud se strany nedohodnou na kratší lhůtě.

Bungee jumping z výšky 111 m nad řekou Zambezi.

Je nutné dbát na to, aby bylo vždy jasno, kdo je partnerem v jednání. Jinak může být výsledek tak trochu skokem do propasti.

FOTO: Jan Papež

5.      Elektronická komunikace se pokládá za písemnou

Dle § 561 a 562 nového občanského zákoníku je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Vzniká bohužel prostor k dohadům. Je jen velmi málo elektronických cest, které jednoznačně splňují druhou podmínku, tedy určení jednající osoby. Může se stát, že se během sporů objeví tvrzení typu: „Zpráva sice byla odeslána z mého mailu, ale neodeslal jsem ji já a nevím, kdo ji odeslal.“ Apod. Je tedy raději lepší počítat s tím, že některé cestovní kanceláře budou chtít mít jednoznačně určenu jednající osobu.

Obecně se dá potvrdit, že novela občanského zákoníku nepřinesla žádné vylepšení pozice klientů ve vztahu k cestovním kancelářím (pořadatelům zájezdů). Změny spíše vytvářejí prostor k nedorozuměním a pokusům o podvody. Teprve praxe ovšem ukáže, jak se s tím cestovní ruch a klienti vypořádají.

Inzertní sdělení –  Cestovní kancelář Marco Polo byla založena v roce 1990 a po celou dobu existence je soustředěna především na vysoký standard služeb, individuální přístup ke svým klientům, odbornost zaměstnanců a flexibilitu. Jsme připraveni vám připravit cestu do Afriky, Asie, Latinské Ameriky, Karibiku, Austrálie a Polynésie podle vašich přání.
 

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 10. 2. 2014

Cena:  54 900 Kč

 

ESENCE: UŽIJTE SI KOMFORTNÍ POZNÁVÁNÍ SRÍ LANKY !

s českým průvodcem

Chcete bydlet v příjemných kvalitních konkrétních hotelích, které atmosféru země dokreslí? Chcete pestrou škálu zážitků v pohodovém tempu, zaručujícím příjemnou dovolenou? Chcete být součástí malé skupinky max. 12 osob doprovázené zkušeným pracovníkem naší CK, který bude maximálně pečovat o Váš komfort a bezstarostný průběh cesty?
Pak je tento zájezd ESENCE SRÍ LANKY určen právě pro vás!

100% garantované uskutečnění zájezdu!

 

FOTO: CK Marco Polo International

Více o zájezdu

Termín: 3. 3. 2014

Cena:  59 500 Kč

 

OKRUH KAMBODŽOU

Český průvodce

Kambodža je krásná země díky svým památkám, ale i stále nedotčené přírodě, a proto jsme se snažili zahrnout do programu to nejzajímavější. Na vše bude dostatek času, proto jsme volili i místní přelety, což je výrazně pohodlnější na rozdíl od celodenních přesunů autobusy po dálnicích. Nakonec si odpočinete u moře s překrásnými plážemi, kde si můžete pobyt i prodloužit dle vašeho přání.

 

Honduras

FOTO: archiv CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín odletu: 17. 3. 2014

Cena:  85 990 Kč

 

OKRUH MEXIKO–GUATEMALA–BELIZE

s českým průvodcem

 Nesmírně zajímavý poznávací zájezd do zemí s prastarou kulturou starých Mayů, doplněný o putování divokou přírodou.

Malá skupinka doprovázená odborným, česky mluvícím průvodcem.

 

FOTO: Martin Vlasek, CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín odletu: 3. 4. 2014

Cena:  59 990 Kč

JAPONSKO – TOKIO A KYOTO

s českým průvodcem

Japonsko, které se vzpamatovalo z nedávné katastrofy, opět stojí na nohou a je připraveno vám ukázat svoji moderní tvář v Tokiu a své tradice a historii, tak odlišnou od zbytku světa v prastarém Nikko, Kamakuře, Kyotu a Naře.