„Získáním tohoto ocenění bylo zhodnoceno deset let zkušeností při výstavbě vodohospodářských děl,“ uvedl při přebírání ceny generální ředitel společnosti SYNER Martin Borovička.

Město Mimoň potřebovalo čističku odpadních vod (ČOV), která by odpovídala platné legislativě. Stávající zařízení však nebylo kvůli zátopovému území Ploučnice možné rozšířit dostavbou biologické části. Proto vznikl projekt na převedení mimoňských odpadních vod na čističku Hradčany a její rekonstrukci.

Hradčanská ČOV je nyní po rekonstrukci mechanicko-biologická, má dvoulinkové provedení, vstupní čerpání, předřazenou denitrifikaci, nitrifikaci, kruhové dosazovací nádrže, aerobní stabilizaci kalu, strojní zahuštění kalu a strojní odvodnění kalu. Fosfor se v čističce eliminuje chemicky, tj. dávkováním síranu železitého. Maximální kapacita byla díky rekonstrukci zvýšena na 9000 EO.

Porota soutěže ocenila mj. skutečnost, že po dobu zkušebního provozu nedošlo k překročení limitů v ukazatelích stanovených v rozhodnutí. Stavba stála 78,5 miliónu korun, na její náklady přispělo Ministerstvo zemědělství ČR.

Druhé a třetí místo ve stejné kategorii získaly projekty „Retenční nádrž Jeneweinova“ a „Intenzifikace úpravny vody v České Skalici.“

Ve druhé kategorii, nazvané Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, bylo oceněno celkem pět staveb: MVE Litoměřice na řece Labi, ř. km 62,260, VD Těrlicko – převedení extrémních povodní, Jez Doksany – zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů, Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 až 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod a Úprava Rožnovské Bečvy, Horní Bečva ř. km 32–36.

Soutěž byla vyhlášena v prosinci 2013 a bylo možné do ní přihlásit projekty dokončené na území ČR v roce 2013. Přihlašovatelem mohl být investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací nebo firma pověřená inženýrskou činností.