Před pěti lety začal pracovat tým Univerzity KarlovyPraze na přípravě výstavby "center excelence" přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Nyní je příprava stavby ve fázi řešení zadávacího projektu.

Vizualizace prozrazuje, že má jít o klasickou univerzitní stavbu.

Vizualizace prozrazuje, že má jít o klasickou univerzitní stavbu.

FOTO: archiv UK

Jednání zástupců, za podpory rektorátu, vyústila ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra.

Stavby budou sloužit badatelům

V nových budovách vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří fakult budou místem pro badatelskou činnost.

Budova by měla hlavne poskytovat vhodné prostory pro studium.

Budova by měla hlavně poskytovat vhodné prostory pro studium.

FOTO: archiv UK

K plánované výstavbě minikampusu vydal konečné příznivé stanovisko odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, nyní tak mohou budovy opravdu vzniknout.

Příprava na vypsání soutěže ještě potrvá

Univerzita požádala Českou komoru architektů o spolupráci při přípravě vypsání soutěže o návrh. Příprava ale podle ředitelky kanceláře ČKA Tamary Čuříkové nebude jednoduchá a nebude trvat krátkou dobu.

Celkový pohled na areál.

Celkový pohled na budoucí umístění staveb.

FOTO: archiv UK

Česká komora architektů doporučuje vzhledem k objemu plánovaných investic aj. soutěž o návrh vypsat jako dvoukolovou. Komora doporučuje na oba objekty vypsat jednu soutěž s dvěma předměty a stavební program připravit pro každý z objektů zvlášť.