Možností, jak provést hydroizolaci nebo izolaci proti radonu, je mnoho. Asi nejvíc se používá izolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů na předem zpenetrovaný (tzn. ošetřený a vyhlazený) podklad. Dnes se také stále častěji navrhují hydroizolace spodní stavby fólií z měkčeného PVC. Těchto fólií je hodně druhů a od různých výrobců.

Při výběru materiálu dbáme na způsob použití (návrh izolace proti zemní vlhkosti se liší od návrhu izolace protitlakové vody). Zřídkakdy se vyskytují závady v ploše, nejvíce možností k průniku vlhkosti je ve spojích a kolem prostupů instalací.

Tomu proto věnujeme zvýšenou pozornost. Pro položení hydroizolace je nutné mít podklad rovný, hladký, bez dutin, hnízd a výčnělků.

Izolace stavby živičnou stěrkou 1K Standard (Murexin)..: Izolace stavby živičnou stěrkou 1K Standard. foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Murexin

Odolná fólie

Tady se už plně osvědčil výrobek PENEFOL 750, což je hydroizolační a protiradonová a rekultivační fólie k mnohostrannému použití. Pro hydroizolace staveb je vhodná především fólie PENEFOL 750. Použití fólie PENEFOL 800 je shodné a uplatňuje se tam, kde je požadována vyšší pevnost izolace, větší odolnost proti poškození a kde je vyšší radonový index. Pro izolace proti radonu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm.

Stanovení tloušťky fólie pro izolaci proti radonu se provede výpočtem na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v kontaktním podlaží objektu.

Spojování těchto fólií se provádí výhradně svařováním horkým vzduchem nebo horkým klínem bez použití otevřeného ohně. Fólie proti radonu je potřeba oboustranně ochránit geotextilií. Fólie je odolná proti prorůstání kořenů rostlin a lze ji použít při rekultivacích skládek komunálního odpadu.

Vzorová aplikace izolační stěrky (Murexin)..: Vzorová aplikace izolační stěrky. foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Murexin

Modifikovaná bitumenová stěrka

Vedle dříve osvědčeného asfaltového izolačního pásu se už 20 let používá ke spolehlivé ochraně konstrukce domu proti vlhkosti rovněž modifikovaná bitumenová izolační silnovrstvá stěrka.

Jsou to flexibilní pastovité jednosložkové nebo dvousložkové živičné izolační stěrkové hmoty zušlechtěné příměsemi plastických hmot. Jak je používáme? Zubovým hladítkem s následným uhlazením na napenetrovaný podklad na straně přicházející do styku s vodou.

Příprava podkladu

Styčné spáry v cihelném zdivu větší než 5 mm, výlomy nebo dutiny vyplníme vhodnou maltou (Murexin REPOL Betonová stěrka BS 05 G) a srovnáme do roviny. Ostřejší výstupky strhneme ocelovým hladítkem, stěnu zbavíme nepevně držících zbytků malty a očistíme.

Izolace spodní stavby geotextilií (Izolace Klusák)..: Izolace spodní stavby geotextilií. foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Izolace Klusák
U monolitického betonu musíme očistit patu zdi ve styku se základem, zde bývají často nevyplněná hnízda nebo i vyteklé cementové mléko. Hnízda vyplníme maltou, mléko odstraníme. Přechod mezi stěnou a základem zaoblíme cementovou maltou v poloměru cca 50 mm nebo z bitumenové živičné stěrky v poloměru cca 20 mm.

Vnější roh základu osekáme nebo zkosíme. Silně nasákavý podklad penetrujeme Murexin Základem hloubkovým LF, pro méně nasákavé podklady lze použít i Murexin Izolační nátěr 111 N.

Jak na zemní vlhkost

V případě, že je zdivo příliš vlhké nebo hrozí pronikání vlhkosti stěnou, uděláme pojistnou izolaci. Ta se provádí před penetrací podkladu. Použijeme cementovou izolační stěrku (Murexin Těsnicí povlak minerální), která zamezí pronikání vlhkosti do ještě nezaschlé izolační hrubovrstvé stěrky, což by mohlo vést k jejímu poškození.

Nezávisle na vlhkosti zdiva se však povlak nanáší vždy na hranici, kde suterénní zeď přechází do soklu, a to 10 cm pod a 30 cm nad budoucí terén.

Izolace proti vlhkosti a radonu PVC pomocí fólie ALKORPLAN (Sikop)..: Izolace proti vlhkosti a radonu PVC pomocí fólie ALKORPLAN.foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Sikop

Nanášení hrubovrstvé stěrky

Nanášení probíhá ve dvou až třech vrstvách - podle typu stěrky. Při izolaci proti spodní vodě nebo při utěsnění vnitřní strany stěny jímky se další vrstva nanáší až po zaschnutí vrstvy předcházející, přičemž se před poslední vrstvou vkládá do systému sklotextilní síťovina.

Nanášíme zubovým hladítkem s následným uhlazením. Průběžně kontrolujeme nanesené tloušťky vrstvy. Je-li vrstva příliš tenká, neplní ochrannou funkci. Naopak, když je příliš silná, zvyšuje zbytečně cenu na 1 m2. Čerstvě nanesenou stěrku chráníme před přívalovým deštěm po dobu uvedenou v technickém listu daného typu stěrky (1 hodina až několik dnů).

Živičné stěrky zasychají v běžných podmínkách po 3 dnech, po této době je lze opatřit ochrannou vrstvou (desky z polystyrenu nebo nopová fólie) a výkop zasypat. Přes nopovou fólii nebo polystyrenové desky natáhneme a upevníme geotextilii. Po této vrstvě bude sedající zemina klouzat.

Izolace asfaltovými pásy BAUDER (Sikop)..: Izolace asfaltovými pásy BAUDER (Sikop). foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Sikop

Široké použití fólie

 • hydroizolace spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu
 • hydroizolace a izolace proti agresivní vodě a radonu až na střední riziko za předpokladu svaření fólie
 • protikorozní ochrana betonových a železobetonových konstrukcí
 • ochranná nebo separační vrstva v konstrukci podlah
 • ochrana silážních žlabů a hnojišť, chemických van, výroben a skladů proti pronikání kapalin do spodních vod
 • fólie pro terasy, zelené střechy - pod tvarovanou fólií Lithoplast perfor nebo Lithoplast dren.

Přednosti stěrky

 • snadná zpracovatelnost na svislých i vodorovných plochách
 • vytváří bezesparé souvislé plochy
 • jednoduchá aplikace i na velmi členitých podkladech (špachtlí se dostanete všude)
 • výborná přilnavost k minerálním podkladům
 • schopnost přemostění trhlin v podkladu
 • šetří životní prostředí i zpracovatele - absence rozpouštědel
 • zpracování zastudena