Jak postupovat při škodách na nemovitosti a domácnosti po povodni

1. Udělejte si soupis způsobených škod (ideálně včetně přibližného data pořízení věci a kupní ceny).

2. Nahlaste škody na infolinku pojišťovny. Po nahlášení vás bude kontaktovat likvidátor pojišťovny a domluví s vámi termín návštěvy.

3. Pořiďte důkladnou fotodokumentaci (příp. také videozáznam) způsobených škod.

4. Zahajte práce pro zamezení dalšího rozšiřování škod.

5. Poškozené věci nevyhazujte. Dejte je na jednu hromadu, dokud nepřijde likvidátor.

6. Při škodách většího rozsahu požádejte pojišťovnu o zálohu plnění tak, abyste mohli zahájit opravy ještě před prošetřením pojistné události a následnou výplatou plnění. Žádost o zálohu na pojistném plnění sdělte technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku.

7. V ideálním případě dohledejte doklady o pořízení poškozených věcí (faktury, účtenky, záruční listy apod.). Likvidace proběhne na základě doložených dokladů nebo na základě rozpočtu, který vytvoří pracovníci pojišťovny ve spolupráci s likvidátorem, který provedl prohlídku.

8. Nezapomeňte na policii nahlásit případnou ztrátu osobních dokladů a v bance zablokujte ztracené platební karty.

Co dělat, pokud povodeň poškodila nemovitost zatíženou hypotékou

Součástí všech hypoték je i povinnost pojištění zastavené nemovitosti, máte tedy nárok na pojistné plnění.

Banka má přednostní nárok na pojišťovnou vyplacené pojistné plnění. Banka také rozhoduje o tom, zda je třeba nemovitost opravit, nebo zda bude hypotéka splacena a ukončena. Potřebujete tedy souhlas banky, abyste mohli získat dané finanční prostředky na opravu.

V případě, že se bude poškozená nemovitost rekonstruovat, banka na provádění oprav dohlíží a kontroluje, aby nebyly vyplacené prostředky použity jinak, než na co jsou určeny.

Postup je proto podobný jako v případě ohlášení pojistné události, tj. neprodleně oznámit bance i pojišťovně danou událost a připravit si pojistnou smlouvu, případně další dokumentaci k nemovitosti.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu www.Sfinance.cz.

Voda opadla, zjistil jsem, že je můj majetek poškozen. Mohu začít uklízet následky povodně, nebo mám počkat na příjezd likvidátora pojišťovny?
Z pochopitelných důvodů je často potřeba zahájit úklid po povodních ještě před příjezdem likvidátora. Nejprve ale pořiďte důkladnou fotodokumentaci popovodňového stavu vašeho majetku. Dbejte na to, ať jsou výstupy průkazné. Máte-li k dispozici videokameru, fotoaparát či mobilní telefon s funkcí „video“, vytvořte také vizuální záznam.
Zaplatí mi pojišťovna způsobenou škodu, když nám smlouvy „odplavaly“? Jak bez smlouvy nahlásit pojistnou událost?
Ano. Přišli jste sice o váš originál pojistné smlouvy, ale pojišťovna, u které jste smlouvu uzavírali, má k dispozici druhý originál, na vyžádání vám zašle jeho kopii.
V případě pojistné události se standardně vedle údajů o pojistníkovi, místa a data pojistné události a seznamu poškozených věcí hlásí také číslo pojistné smlouvy. Pokud ho neznáte, není to problém, pojišťovna si číslo smlouvy na základě vámi sdělených informací dohledá.
Povodeň mi zaplavila dům, který nebyl pojištěn. Rád bych si po této zkušenosti pojistku sjednal. Může mne pojišťovna odmítnout?
To, že již na místě, které chcete pojistit, jednou povodeň byla, neznamená, že vám pojišťovna smlouvu odmítne uzavřít, nebo vám ji vypoví. Za takovou pojistku si ovšem výrazně připlatíte. Zaplatíte 1,5–2,5 násobek standardní ceny pojistného podle pojišťovny. Pokud však bylo místo pojištění v posledních 10–20 letech zasaženo povodní více než jednou, pojistku budete hledat jen velmi obtížně.
Pojišťovny posuzují riziko výskytu povodně v místě pojištění obezřetně. Postupují podle povodňové mapy nebo podle prohlášení klienta o výskytu povodně v posledních letech. Často používají kombinaci obou postupů.
Pokud máte dům v zátopové oblasti 4. povodňového pásma, tedy nejvíce rizikové oblasti, nemusí být nutně nepojistitelný. Pokud nebyl v posledních 20 letech povodní skutečně zasažen, nebo byla realizována opatření snižující riziko zaplavení na minimum, pojišťovny dokážou v rámci individuálního posouzení rizika takový dům pojistit.
Povodňové mapy jsou aktualizovány po každé povodni, stejně pojišťovny nově kvalifikují rizikovost smlouvy v krizových lokalitách. Může se tak stát, že smlouvu, kterou máte uzavřenou několik let, pojišťovna vypoví, nebo naopak vaši léta nepojistitelnou nemovitost budete moci pojistit.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.