Stává se, že stavebník zasáhne částí svojí stavby do sousedova pozemku. Nejčastěji se jedná o zateplení domu, balkóny, římsy a přesahující antény. Nejvyšší soud České republiky nedávno rozhodl, že takové zasahování do sousedova pozemku není přípustné.

V daném případě se žalobci domáhali vstupu na sousedův pozemek za účelem provedení opravy a zateplení zdi svého domu v Lounech. Žalovaný soused namítal, že dům žalobců již nyní přesahuje do jeho pozemku ve výši 169 cm nad terénem výklenkem, který je obzvlášť nebezpečný a hrozí poranění hlavy. Sousedův dům, resp. jeho přesahující část by po plánovaném zateplení byla ještě větší a ještě nebezpečnější.

Ani stavebním úřadem řádně povolená stavba nemůže zasahovat do sousedova pozemku bez jeho souhlasu.

Nejvyšší soud dal žalovanému vlastníkovi pozemku za pravdu a rozhodl, že zateplení zdi, která se nachází na samé hranici pozemků účastníků sporu, by znamenalo trvalé omezení vlastnického práva žalovaného (došlo by k zúžení jeho pozemku).

Soud zároveň připomněl, že za součást pozemku je třeba považovat i vzdušný prostor nad pozemkem, který rovněž náleží vlastníkovi pozemku. Pokud si tedy stavebník není jist, je vhodné požádat o přesné vytýčení hranice sousedících pozemků geodeta.

Prostor v moci vlastníka

Žalobce v uvedeném případě mimo jiné argumentoval tím, že právo užívat vzdušný prostor nad vlastním pozemkem má své limity a je nemyslitelné, aby například při přeletu letadla nad tímto pozemkem byl vyžadován souhlas vlastníka pozemku. Nejvyšší soud k tomu poznamenal, že předmětem sporu nebylo užívání vzdušného prostoru v takové výšce, která již fakticky není v moci vlastníka pozemku, a že užívání vzdušného prostoru k letectví je upraveno zákonem o civilním letectví.

Stavební povolení nestačí

Podobný případ řešil Okresní soud Plzeň-sever, který nakonec uložil stavebníkovi odstranit část střechy na jeho chatě tak, aby nezasahovala nad pozemek sousedů.

Ačkoli stavebník vybudoval na svém pozemku stavbu chválenou stavebním úřadem, přesto se jednalo o stavbu na cizím pozemku. Soudu se sice jevilo z ekonomických důvodů jako účelné zřízení věcného břemene strpění přesahu střechy, nakonec však vzhledem ke sporu obou znesvářených sousedů rozhodl o odstranění části střechy.

Stavebník v tomto sporu namítal, že žaloba souseda je šikanózní a účelová, protože s uvedenou námitkou přišel až po dokončení stavby. Soud však dospěl k závěru, že vlastníci dotčeného pozemku vznášeli výhrady již v průběhu stavby, a nikoli až po jejím dokončení.

Ani stavebním úřadem řádně povolená stavba tedy nemůže zasahovat do sousedova pozemku bez jeho souhlasu. To je třeba zohlednit jak při přípravě projektu, tak i při samotné realizaci stavby.

Přesah větví stromů

Pro úplnost je třeba doplnit, že zasahovat na sousední pozemek není možné ani větvemi stromů. Tato problematika je výslovně řešena v občanském zákoníku, který stanoví, že vlastník pozemku smí ve vhodné roční době odstraňovat větve stromu přesahující nad jeho pozemek.

Vhodnou roční dobou je období vegetačního klidu, tj. zpravidla období od října do března. Při odstraňování větví je třeba postupovat šetrně, neboť v případě nadměrného poškození nebo úplného zničení stromu může „nešikovný zahradník“ odpovídat za vzniklou škodu.

(Autor pracuje v advokátní kanceláři bpv Braun Partners)