Právě snaha uspořit vede některé samostavitele k tomu, že šetří například na tloušťce tepelné izolace. Z nedávno provedené ankety Asociace výrobců minerálních izolací (AVMI) a iniciativy Svépomocí.cz například vyšlo, že pětina kutilů, kteří buď svůj dům již izolovali, nebo se k tomuto kroku chystají, volí izolaci do tloušťky 12 cm a třetina v rozmezí od 12 do 16 cm, což může být u zděné výstavby nedostačující.

„Výsledky ankety však ukazují, že ‚samostavitelé‛ jsou informovanější než běžná populace – 47 procent hlasovalo pro dostačující tloušťku izolace,“ dodává Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

„Investice do izolace s menší než patnácticentimetrovou tloušťkou se prakticky nevyplatí. Většinu nákladů totiž tvoří fixní položky, jako je lešení, oplechování, omítky a podobně, samotný cenový rozdíl v tloušťce izolace je zanedbatelný. Izolace budou spořit energii alespoň dalších dvacet let,“ dodává Pavel Tesárek, ředitel iniciativy Svépomocí.cz.

Čeští kutilové nejčastěji zateplují polystyrenem

Z hlediska druhů materiálů nejčastěji používaných k zateplení vítězí mezi českými samostaviteli jednoznačně polystyren. Jak z průzkumu mezi nimi vyplynulo, rozhoduje se pro něj, nebo jej již použilo, na 62 procent dotázaných.

Minerální vatu volilo jen 30 procent a zbývajících osm procent se rozhodlo pro zcela jiný izolační materiál.

Jaký materiál pro zateplení používají čeští kutilové

Jaký materiál pro zateplení používají čeští kutilové

FOTO: David Ryneš, Novinky

Odborníci z AVMI doporučují mít jako základní kritérium výběru izolačního materiálu poměr ceny a tepelně izolačních vlastní, nehořlavost a zdravotní nezávadnost zvažovaného typu izolace. Dalšími důležitými hledisky jsou stabilita, trvanlivost a ekologické parametry voleného materiálu.

Nejčastější chyby při zateplování fasády

Z technologického hlediska lze vysledovat zhruba šest nejčastějších chyb, jichž se stavebníci, ale i projektanti při používaní izolačních materiálů dopouštějí:

1. Zateplovací systém aplikují na nevhodný nebo neupravený podklad. „Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Starou nesoudržnou omítku je nutné odstranit, stabilní omítky stačí napenetrovat,“ doporučuje Petr Vacek, manažer technické podpory divize Isover, SGCP CZ. Rovinnost podkladu by neměla být horší než 20 mm/m u částečného lepení, nebo 10 mm/m u celoplošného lepení.

2. Špatně založí fasádní zateplovací systém. Je třeba používat certifikované zakládací profily s okapničkou. Staré hliníkové lišty způsobují dle odborníků značný liniový tepelný most. Proto doporučují modernější plastovou variantu, neboť plastové profily tolik nedilatují. Další možností je založení na dřevěné lišty nebo na stávající zateplení soklu.

3. Špatně zvolí materiál izolace. Do výše tří metrů je nutné používat výhradně nenasákavé izolanty, u rekonstruovaných objektů nad 12 m požární výšky je třeba navíc volit nehořlavé materiály s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 až do 1 m nad terén.

4. Nesprávně zvolí tloušťku izolace. Tu stanovuje norma ČSN 73 0540:2 a také vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

5. Nesprávně izolaci nalepí. „Správně by měla plocha lepidla zabírat zhruba 40 % plochy desky. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo tam, kde se počítá s progresivním kotvením hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. U minerálních vln s kolmou orientací vláken se používá celoplošného lepení, vždy ale dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systémů,“ doporučuje Petr Vacek s připomínkou, že je rovněž vždy nutné věnovat pozornost teplotě, při níž se lepidlo používá a řídit se doporučením výrobce lepidla.

6. Nedostatečně zateplovací systém ukotví. To může v krajním případě vést až k tomu, že všechny jeho vrstvy nevydrží a popadají. Na vině bývá malý počet hmoždinek. Ten je vhodné odvodit dle normy ČSN 73 2902. Obecně je třeba zohlednit kvalitu a nosnost zateplované stěny a samozřejmě umístění domu v krajině.