Občanský zákoník umožňuje, aby poškozenému byla škoda nahrazena v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu, v případě poškození motorového vozidla to tedy znamená úhradu nákladů provedené opravy poškozeného vozidla. V tomto příspěvku se budeme zabývat případem, kdy poškozený uplatnil nárok na náhradu vzniklé škody na vozidle rozpočtem a žádal tedy o úhradu skutečně vzniklé škody na vozidle. Pojišťovny v takových případech často neoprávněně a bez odpovídajícího odůvodnění odmítají uhradit celou vzniklou škodu s tím, že nezaplatí amortizaci, nebo diskont.

Námi popisovaný spor započal tím, že poškozený požádal pojišťovnu viníka o úhradu škody na vozidle na základě výpočtu nákladů na uvedení do původního stavu, který si nechal vypracovat odborníkem. Pojišťovna však odmítla zaplatit v plné výši škodu na vozidle s tím, že neuhradila částku 10.778,-- Kč z důvodu rozdílu mezi cenou originálních dílů a náhradních neoriginálních dílů použitých při opravě, tedy nezaplatila diskont. Poškozený se s ohledem na výši částky rozhodl vyhledat právní pomoc a po poradě s advokátem oznámil pojišťovně, že s takovým krácením náhrady škody nesouhlasí, protože škoda na vozidle vzniká okamžikem nehody, při které došlo k poškození originálních dílů vozidla. V daném případě z tzv. „velkého technického průkazu“ nezpochybnitelně vyplývalo, že poškozené vozidlo bylo vyrobeno společností Automobiles Peugeot S.A. za použití originálních dílů a tedy i za použití technologií této společnosti. Pojišťovna na tento nesouhlas poškozeného již nijak nereagovala. Poškozenému tedy po pokusu o smírné vyřešení s ohledem na chování pojišťovny nezbylo nic jiného, než podat na pojišťovnu žalobu o doplatek škody na vozidle.

Soud I. stupně podané žalobě vyhověl pouze částečně z důvodu, protože podle jeho názoru měl sice poškozený nárok na náhradu hodnoty originálních poškozených dílů místo neoriginálních dílů, avšak neuznal, že některé díly bylo nutné vyměnit k řádné opravě vozidla a odečetl tedy jejich hodnotu od celkové náhrady škody na vozidle. Protože žalovaný na základě konzultace s odborníkem věděl, že v jeho případě skutečně bylo nutné do celkové škody na vozidle zohlednit i tyto díly, bez kterých by nebylo možné vozidlo řádně opravit, podal proti rozsudku soudu odvolání, kterému bylo v plném rozsahu vyhověno.

Odvolací soud vycházel z názoru, že při poškození vozidla je třeba konkrétní rozsah poškození vozidla posoudit dle dokumentu „Zápis o poškození vozidla“, včetně související fotodokumentace poškozeného vozidla. Následné výpočty škody na vozidle pak musí vycházet z rozsahu poškození vozidla uvedeného v těchto dokumentech a náhradu škody na vozidle není možné snižovat tak, aby nebyla v souladu s takto zdokumentovaným rozsahem poškození vozidla. Poškozený byl tedy v rámci soudního uplatnění doplatku náhrady škody na vozidle proti pojišťovně v plném rozsahu úspěšný a odvolací soud uložil pojišťovně povinnost doplatit škodu na vozidle i s příslušnými úroky a zároveň uhradit poškozenému náklady soudního řízení.

Pojišťovny v řadě případů neoprávněně krátí náhradu způsobené škody na vozidle, přičemž poškozený musí dávat ve vlastním zájmu dobrý pozor, aby byl rozsah poškození jeho vozidla řádně zdokumentovaný, tedy aby byla zjištěna všechna jednotlivá poškození vozidla. Ve většině případů rozsah poškození posuzuje pracovník pojišťovny, který o poškození vyplní zvláštní formulář „Zápis o poškození vozidla“, jehož kopii má předat poškozenému. Často však kopie tohoto zápisu poškozenému vůbec předána není a následně musí žádat pojišťovnu, aby mu zápis vůbec poskytla a mohl si ověřit, zda pojišťovna správně zjistila všechna poškození vozidla. Takový postup pojišťoven lze chápat jako nepřípustný. V každém případě je tedy nutné poškozeným důrazně doporučit, aby si vždy vyhotovili vlastní fotodokumentaci poškození vozidla, aby měli k dispozici důkaz, pokud by dokument o rozsahu poškození vyhotovený pojišťovnou neodpovídal skutečnosti.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

Sdružení Pomoc poškozeným děkuje za součinnost při přípravě tohoto článku advokátní kanceláři Jehne, Vodák a partneři, www.jehnevodak.cz.