Při posuzování a vyčíslení škody na vozidle je nutné vycházet ze zásadní skutečnosti, že škoda vzniká okamžikem samotného poškození vozidla při nehodě. Výše škody se pak stanoví dle přiměřených nákladů na opravu vozidla tak, aby se uvedlo do původního stavu, v jakém bylo před nehodou.

Vezměme konkrétní případ. Poškozený havaroval s vozidlem zahraniční výroby, které bylo rok staré a mělo najeto pouhých 36.000 km. Vůči pojišťovně viníka nehody uplatnil poškozený nárok na náhradu škody na vozidle, která při stanovení výše škody odečetla diskont ve výši 11.987,-- Kč, představující rozdíl mezi hodnotou originálních dílů, které se ve vozidle nacházely v době jeho poškození, a kvalitativně rovnocenných náhradních dílů, použitých při opravě. Podle názoru pojišťovny měl poškozený nárok pouze na náhradu hodnoty těch dílů, které byly použity při opravě. Po poradě s právníkem bylo poškozenému vysvětleno, že takový názor pojišťovny není správný, protože v době nehody se ve vozidle nacházely prokazatelně originální díly výrobce a poškozenému vznikla škoda právě poškozením těchto originálních dílů. Pojišťovna se snažila snížit náhradu škody tím, že stanovila nižší cenu opravy poškozeného vozidla.

Poškozený se tedy rozhodl svůj jednoznačný nárok na doplatek škody uplatnit soudní cestou a podal proti pojišťovně k soudu žalobu, ve které požadoval zaplacení částky 11.987,-- Kč s úroky. Ihned po podání žaloby se pojišťovna rozhodla celý požadovaný doplatek zaplatit včetně nákladů soudního řízení, protože si byla vědoma skutečnosti, že její názor před soudem nemůže obstát. Poškozenému tedy byla zaplacena  škoda na vozidle v plné výši.

V této souvislosti je třeba podotknout, že pojišťovny ve většině případů krácení pojistného plnění spoléhají na to, že se poškození lidé spokojí s určitou vyplacenou finanční částkou a už svůj případ nebudou chtít dále z různých důvodů řešit. Pokud se ale poškozený rozhodne svůj případ dotáhnout skutečně až do konce a po poradě s právníkem po zjištění oprávněnosti svého nároku podá na pojišťovnu případně i žalobu, nedojde často k samotnému projednání věci soudem a pojišťovny po podání žaloby požadovanou částku uhradí v plné výši.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.