Žádný český právní předpis nestanovuje, že řidič cestující do zahraničí musí být vybaven potvrzením, že vlastník (majitel) vozidla s touto cestou souhlasí. Takový předpis neplatí ani jinde v Evropě s výjimkou Polska. Polské úřady požadují, aby řidiči vozidel, kteří nejsou uvedeni jmenovitě v osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), měli na území Polska zplnomocnění k řízení vozidla od osoby, která je uvedena v osvědčení o registraci vozidla.

Potvrzení může předejít nepříjemnostem

Například Autoklub ČR doporučuje, aby řidiči takovéto potvrzení s sebou měli i při cestách do jiných států. Někdy se totiž stává, že řidič jedoucí do ciziny vozidlem, které není jeho vlastnictvím, má při kontrolách prováděných tamními orgány problémy jak vysvětlit, že v osvědčení o registraci vozidla je uveden jako provozovatel (v případě starších dokladů jako držitel) někdo jiný než řidič; může vzniknout podezření, že jde o vozidlo odcizené nebo z jiných důvodů neoprávněně používané.

Neexistuje žádný oficiální vzor takového potvrzení, ale mělo by obsahovat tři základní položky – specifikaci provozovatele (osoba zapsaná v osvědčení o registraci), který vystupuje v roli zmocnitele, specifikaci řidiče, který vystupuje v roli zmocněnce a specifikaci vozidla.

Ve zplnomocnění by dále mělo být uvedeno, že zmocnitel zmocňuje zmocněnce k užívání vozidla i v mezinárodním silničním provozu. Dále se doporučuje, aby zplnomocnění bylo přeloženo do některého světového jazyka (ideální by byl překlad do jazyka státu, do kterého hodlá řidič vyjet). Ověření podpisu zmocnitele u notáře nebo na matrice obecního úřadu rovněž nebude na škodu.