O případu informovalo pondělní Právo v příloze Firma. Ve hře byl Mercedes za 1,5 miliónu korun, který v sobě skrýval více vad. Žalobkyně se domáhala od prodejce (žalované) vrácení kupní ceny 1,5 miliónu korun proti vydání zakoupeného ojetého mercedesu s odůvodněním, že tento nárok jí vznikl poté, co po bezúspěšném uplatnění vad koupeného automobilu řádně odstoupila od kupní smlouvy.

Soud prvního stupně dovodil, že v dané věci jde o prodej výrobků a poskytování služeb podle zákona o ochraně spotřebitele, a jelikož nebyla reklamace vyřízena žalovanou do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění, aniž by byla dojednána pro její vyřízení lhůta delší, vzniklo žalobkyni právo od smlouvy odstoupit.

Specifické vlastnosti ojetého automobilu

Odvolací soud ale rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl. Nesouhlasil se závěrem o platnosti odstoupení od smlouvy, neboť soud prvního stupně při svém rozhodování vycházel pouze z tvrzení žalobkyně, aniž by zkoumal skutečnou existenci a charakter reklamovaných vad. Žalobkyně uvedla, že jí byl prodán havarovaný automobil (opravený po havárii) po kompletní výměně motoru. Soud ale konstatoval, že jde o specifické vlastnosti „ojetého“ automobilu, a nikoliv o vady.

Protože nebylo prokázáno, že by si žalobkyně výslovně vymínila vůz nehavarovaný, bez kompletní výměny motoru, nemohly tyto reklamované vady založit právo na odstoupení od kupní smlouvy podle občanského zákoníku.

Další žalobkyní vytýkané vady automobilu, konkrétně že pravé a levé dveře v zavřené poloze přesahují hrany karoserie, že se dveře špatně zavírají, že usazení dveří do tvarové kontury karoserie z pozice rovnoměrnosti mezer neodpovídá výrobním normám, že mezery mezi jednotlivými díly vozidla prokazatelně nelícují, že je poškozen materiál střešního polstrování atd., posoudil odvolací soud jako vady zjevné, u nichž nelze nárok z odpovědnosti za vady uplatňovat.

Musíte prokázat vady

Reklamace tak mohla být důvodná pouze ohledně zbývajících vytýkaných vad (netěsní zátka hrdla od nalévání oleje, studený motor má vysoké otáčky, zahřátý motor má nepřiměřeně nízké otáčky a při rychlosti cca nad 100 km/hod. se rozsvítí kontrolní světlo mazání oleje, i když je jeho množství v optimálním poměru mezi dvěma ryskami), neboť ty vady nelze hodnotit jako zjevné. Jejich existenci se však žalobkyni nepodařilo prokázat.

Nebyla tak prokázána ani existence právního důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy, a jestliže žalobkyně přesto od ní odstoupila, je třeba hodnotit takový jednostranný právní úkon jako absolutně neplatný. Žalobkyni tak nemohl vzniknout nárok, jenž je předmětem řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten po posouzení věci dospěl mj. k následujícím důležitým závěrům:


Havárka nemusí být vada

DŮLEŽITÉ: Samotná skutečnost, že je automobil havarovaný, neznamená jeho vadu, a proto ani nezpůsobuje sama o sobě vznik odpovědnosti za vady, neboť je pouze možnou příčinou vzniku po havárii (popř. po následné opravě) nastalých konkrétních vad, jež se mohou projevovat různým způsobem, a nikoliv vadou samotnou.

DŮLEŽITÉ: Odpovědnost za vady věci prodané v obchodě je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc bez vad.

Občanský zákoník v § 619 uvádí: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Zjevná nebo skrytá vada

Pro odpovědnost za vady podle tohoto ustanovení není významné, zda věc trpí vadou zjevnou nebo skrytou. Rozsah a úprava odpovědnosti za vady se přirozeně liší podle toho, zda předmětem prodeje byla nová nebo použitá věc, zda nová věc nebyla prodána s vadami, pro něž byla snížena cena, a jaká je doba použitelnosti prodané věci.

DŮLEŽITÉ: Nároky z odpovědnosti za vady věci prodané v obchodě závisejí na tom, zda jde o vadu odstranitelnou a zda lze pro ni věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně jako věc bez vady. Vada je přitom neodstranitelná nejen tehdy, jestliže věc nelze opravit (objektivně není možné odstranit projevy vady věci), ale i v případě, že jinak opravitelná vada nebyla odstraněna „bez zbytečného odkladu“, nejpozději však do 30 dnů (jde o tzv. subjektivní neodstranitelnost vady).

Brání-li neodstranitelná vada užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží přitom na jeho úvaze. Právo na odstoupení od smlouvy o koupi věci prodané v obchodě pro neodstranitelnou vadu má tak kupující jen za splnění dalšího předpokladu, a to, že vada brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady; jinak má pouze právo na slevu.

Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

(Zpracováno podle rozsudku Nejvyššího soudu ze 7. 1. 2009, uveřejněného pod reg. č. 36/09 ve sbírce Česká judikatura č. 5/09)

I když u nás není precedentní právo, judikáty, jako je tato kauza, jsou jedním z důležitých vodítek při rozhodování soudců a argumentacích právníků při řešení obdobných případů. Článek byl připraven ve spolupráci s časopisem Soudce a měsíčníkem Česká judikatura, který vydává nakladatelství Havlíček Brain Team. Podrobnější informace a další rozhodnutí soudů najdete v měsíčníku Česká judikatura nebo v časopisu Soudce - Havlíček Brain Team.